Stor uenighet om trinnprismodellen

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Det er delte meninger om Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å innføre en trinnprismodell for refusjon av generiske legemidler.

I oktober sendte Helse- og omsorgsdepartementet forslaget om en trinnprismodell ut på høring. Modellen, som bygger på et forslag fra Norges Apotekerforening, innebærer at det fastsettes en maksimal refusjonspris som en prosentandel av det patenterte legemidlets siste maksimalpris. Forskjellen mellom refusjonsprisen (trinnprisen) og innkjøpsprisen beholdes av apoteket eller apotekkjeden som fortjeneste. Sammenliknet med dagens indeksprismodell, som ifølge ECON Analyse AS ikke fungerer optimalt, vil folketrygden redusere sine utgifter med 450 millioner kroner i 2005 dersom trinnprismodellen innføres 1. januar. Meningene om prismodellen er imidlertid delte.

Den norske lægeforening er positiv til forslaget, og skriver i sitt høringssvar at de ikke har noen avgjørende motforestillinger mot trinnprismodellen. Det understrekes imidlertid at dette ikke vil løse problemet med at systemet fører til hyppige og unødvendige skifter av medikamenter, blant annet fordi prisene varierer i og utenfor sykehus. Hyppige skifter av legemidler må begrenses fordi det kan føre til feilbruk, mener Legeforeningen.

Også Norges Apotekerforening er – ikke overraskende – svært tilfreds med departementets forslag. De mener systemet vil gi en forutsigbar og rask prisreduksjon, og at det er lite kostnadskrevende for både myndigheter og apotek. Legemiddelindustriforeningen derimot, mener systemet vil gi mer makt til apotekkjedene, noe de mener kan føre til urasjonell legemiddelbruk.

Konkurransetilsynet er også kritiske til trinnprismodellen, men av helt andre grunner. – Modellen har et vesentlig lavere innsparingspotensial enn et av alternativene, den såkalte tilskuddsprismodellen, sier seksjonssjef Knut Matre. – En annen ulempe er at modellen baserer refusjonsprisen på maksimalpris før originalpreparatet gikk av patent. Dette innebærer at modellen verken tar opp i seg kostnadene ved å produsere generiske legemidler, eller konkurransen som oppstår etter patentutløp, påpeker Konkurransetilsynet.

Statens legemiddelverk tar til etterretning at departementet har valgt trinnprismodellen blant de presenterte modellene, et valg de ikke ønsker å kommentere ytterligere.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker foreløpig ikke å kommentere høringsuttalelsene, men ifølge rådgiver i legemiddelseksjonen, Jørn Nilsen, vil prosessen videre gå relativt raskt. – Det er lagt opp til en kort behandlingstid i denne saken. Den har høy prioritet i departementet, i og med at en ny ordning er tenkt å tre i kraft allerede 1. januar neste år, sier Nilsen til Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6590

Anbefalte artikler