Strømper bra mot posttrombotisk syndrom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Bruk av kompresjonsstrømper kan halvere forekomsten av komplikasjoner etter dyp venetrombose.

180 pasienter med førstegangs proksimal dyp venetrombose ble randomisert til enten å bruke knelange kompresjonsstrømper eller ikke ved utskrivningen. De ble fulgt i tre år, og forekomsten av posttrombotisk syndrom ble vurdert etter en validert skala og kliniske funn.

Av dem som hadde brukt kompresjonsstrømper, hadde 23 av 90 (26 %) posttrombotiske plager, mens av kontrollpasientene hadde 44 av 90 (49 %) slike plager (hasardratio 0,5; 95 % KI 0,3 – 0,8). Seks pasienter droppet ut i intervensjonsgruppen, fem pga. problemer med strømpene.

– Vi har lenge trodd at graderte kompresjonsstrømper forebygger utvikling av posttrombotisk syndrom, men har manglet gode studier, sier professor Per Morten Sandset ved Hematologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. – Studien viser at ca. halvparten av pasientene med proksimal dyp venetrombose vil utvikle venøs insuffisiens i løpet av de første to årene, men at tilstanden kan forebygges eller forsinkes ved bruk av korte kompresjonsstrømper.

Dette bør føre til at de fleste pasienter med akutt proksimal dyp venetrombose bør få rådgivning om nytten av knelange, graderte kompresjonsstrømper. Ved vår avdeling får alle tilbud om slike strømper. Hos pasienter med bekkenvenetrombose og uttalte symptomer anbefaler vi strømper til lyskenivå.

Studien gir ikke informasjon om hva som skjer når man slutter å bruke slike strømper, men det er rimelig å anbefale bruk så lenge pasienten har symptomer av betydning, spesielt hevelse. En pasient kan forsøksvis slutte med strømpene når det ikke lenger er symptomer på venøs insuffisiens, men vedkommende bør få instruksjon om symptomer og tegn på posttrombotisk syndrom, som i så fall bør føre til langvarig bruk av kompresjonsstrømper.

Anbefalte artikler