ACE-hemmere ved koronarsykdom?

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Bruk av angiotensinkonvertasehemmere har ingen effekt hos pasienter med stabil koronarsykdom.

ACE-hemmere: Ny studie viser ingen effekt på pasienter med stabil koronarsykdom. Foto Health and Medicine

De tidligere publiserte HOPE- og EUROPA-studiene har vist reduksjon i kardiovaskulære hendelser og død ved bruk av angiotensinkonvertasehemmere (ACE-hemmere) i behandlingen av pasienter med koronarsykdom. American Heart Association anbefaler derfor å vurdere ACE-hemmere for alle pasienter med karsykdom. Det er nå publisert resultater fra den nyeste studien innen området, den såkalte PEACE-studien (1).

Over 8 000 pasienter med stabil koronarsykdom (alder < 50 år) fra USA, Canada og Italia ble randomisert til enten ACE-hemmer (trandolapril) eller placebo daglig. De ble fulgt opp i median 4,8 år. Det primære endepunktet (død av kardiovaskulær årsak, hjerteinfarkt eller koronar revaskularisering) ble nådd av 21,9 % i trandolaprilgruppen, mot 22,5 % i placebogruppen (p = 0,43). Det var heller ingen forskjell mellom gruppene ved alle observerte sekundære endepunkter.

– PEACE-studien føyer seg inn i rekken av studier av ACE-hemmere hos pasienter med kjent koronarsykdom, men uten hjertesvikt, sier professor Per Omvik ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus.

– Studiene har forholdsvis lik design, men med gradvis forskyvning mot pasienter med lavere kardiovaskulær risiko og samtidig mer aggressiv antiplate- og lipidsenkende behandling. Samlet taler studiene for at pasienter med liten kardiovaskulær risiko utover kjent koronarsykdom fortsatt bør få optimal lipidsenkende behandling og effektiv antiplatebehandling uten tillegg av ACE-hemmer. Pasienter med økt risiko bør få ACE-hemmer i tillegg til øvrig kardioproteksjon, sier Omvik.

Anbefalte artikler