Behov for flere geriatere?

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Forutsatt at etterspørselen etter spesialister i geriatri vil følge utviklingen i antallet eldre i befolkningen, vil det være nødvendig å utdanne flere geriatere enn i dag.

Spesialiteten geriatri ble opprettet i 1975 som en grenspesialitet under indremedisin. Dette betyr at man må være godkjent spesialist i indremedisin før man kan bli godkjent spesialist i geriatri.

Figuren viser historiske data for perioden 1976 – 2004 for antallet spesialister i geriatri og folketall for henholdsvis befolkningen som er 67 år og eldre, og 80 år og eldre (1). Figuren viser videre fremskrevet antall yrkesaktive spesialister i geriatri i Norge og fremskrevet folkemengde for årene 2005, 2010 og 2030 (2). For årene før 1991 er alle spesialister i geriatri inkludert, mens tallene for senere år er avgrenset til yrkesaktive under 70 år.

Folketallet er regnet i hele 10 000. Figuren viser dermed at befolkningen som er 67 år og eldre vil nærme seg en million i år 2030.

Fremskrivningen av antallet yrkesaktive spesialister i geriatri under 70 år og i Norge er basert på forventet pensjonsavgang, basert på den faktiske aldersfordelingen for disse per oktober 2004, samt antallet nye spesialistgodkjenninger per år etter norske regler de siste 8 – 10 år. Basert på disse historiske dataene, vil nettotilveksten av nye yrkesaktive spesialister i geriatri under 70 år i Norge være mindre enn én per år. Vi har da sett bort fra konverteringer av spesialistgodkjenninger fra Norden og EU.

Vanligvis vil man fra Legeforeningens side nøye seg med å beskrive forventet tilgang av spesialister i hver spesialitet. Det er langt mer usikkert å forsøke å beskrive utviklingen i forventet etterspørsel. For geriatri vil imidlertid en meget vesentlig indikator for forventet etterspørsel være den forventede befolkningsutviklingen. Her har vi meget gode data fra Statistisk sentralbyrå. Ettersom vi antar at etterspørselen etter spesialister i geriatri vil være nær knyttet til utviklingen i antallet eldre i befolkningen, som viser en kraftig vekst i befolkningsfremskrivningene, er geriatri i en særstilling. Figuren viser en kraftig økning i antallet som er 67 år og eldre, samt en relativt sett enda sterkere økning i antallet som er 70 år og eldre.

Antall geriatere fordelt på befolkningen i Norge 1976 – 2004, fremskrevet til 2030

Anbefalte artikler