Ny embets- og tjenestemannslov

Bente A. Kvamme Om forfatteren
Artikkel

– Arbeids- og administrasjonsdepartementets forslag til ny lov om statens embets- og tjenestemenn fremmes på et altfor tidlig tidspunkt.

Dette skriver Legeforeningen i et høringssvar til Akademikerne. – Siden regjeringen trolig tar sikte på å legge frem en odelstingsproposisjon om arbeidslivsloven til endelig behandling i løpet av våren 2005, forskutterer Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) at Arbeidslivslovsutvalgets (ALLU) innstilling får flertall i Stortinget, skriver Legeforeningen. På denne bakgrunn forutsetter foreningen at ny embets- og tjenestemannslov vil bli sendt på ny høringsrunde, dersom ALLUs innstilling blir betydelig endret fra det foreliggende utkast.

Legeforeningen etterlyser videre en vurdering av embetsmannsordningen, hvor det blant annet defineres hvem som er embetsmann. I dagens system er embete definert i departementenes personalreglement så langt ned i hierarkiet som blant annet stilling som byråsjef og underdirektør. AAD er gitt fullmakt til å bestemme at også andre departementsstillinger skal være embeter. Legeforeningen etterlyser en klarere avgrensning av embetsmannsbegrepet, i og med at man har ønsket å få størst mulig like regler for embetsmenn og tjenestemenn.

Departementet foreslår å avvikle ventelønnsordningen og redusere den eksterne fortrinnsretten til ett år. Legeforeningen går imot å fjerne disse ordningene, med begrunnelsen at de har vært et sikkerhetsnett for de ansatte i staten som blir uforskyldt oppsagt, ofte på grunnlag av politiske vedtak.

Legeforeningen deler ellers departementets syn på at eksisterende tjenestemannslov bør revideres. Foreningen er imidlertid av den oppfatning at eventuelle endringsforslag bør utsettes til etter Stortingets behandling av ALLU, og den endelige avklaring av forhold som vil kunne berøre alle ansatte i staten.

– Vi kan ikke støtte endringsforslag som innebærer en svekkelse av de rettigheter statens embets- og tjenestemenn har i dag, skriver Legeforeningen, og forutsetter derfor at de som i dag omfattes av loven, ikke får sine rettigheter vesentlig endret. Begrunnelsen for dette standpunktet er at statlige ansatte, med lavere gjennomsnittslønn enn i privat sektor, tradisjonelt har hatt et livstidsansettelsesperspektiv – med sterkt oppsigelsesvern, definerte karrierestiger og gode pensjonsordninger.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=52034

Anbefalte artikler