Nytt mandat for turnusrådet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har vedtatt ny sammensetning og nytt mandat for turnusrådet. Rådet skal heretter bestå av åtte medlemmer med personlige varamedlemmer.

Legeforeningens sekretariat, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Norsk overlegeforening (Of), Yngre legers forening (Ylf), Ylfs sekretariat, Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Norsk medisinstudentforening (Nmf) og de medisinske fakultetene er medlemmer av rådet. Sentralstyret oppnevner leder blant medlemmene. Funksjonstiden er to år. Turnusrådet velger selv nestleder blant rådsmedlemmene. Representantene som blir foreslått av LSA, Of og Aplf bør fortrinnsvis være i stillinger hvor de har med turnusleger å gjøre. Yrkesforeningene og Nmf er bedt om å foreslå kandidater på grunnlag av sentralstyrets vedtak. Det nye rådet tiltrer 1.1. 2005.

Turnusrådet ble gitt følgende mandat:

  1. Turnusrådet skal være Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten for leger. Rådet skal belyse og drøfte alle sider ved turnustjenestens faglige og sosiale innhold og bidra til at Legeforeningens kompetanse i disse spørsmålene styrkes. Turnusrådet skal også ha sin oppmerksomhet rettet mot særskilte saker vedrørende grunnutdanningen som kan påvirke kvalitet og innhold i turnustjenesten.

  2. Turnusrådet skal særskilt bruke sin tid til evaluering av turnustjenesten. Evalueringen må være kontinuerlig og basere seg på besøk og innhenting av data. Turnusrådet skal medvirke til at turnusleger gjennom supervisjon og veiledning får den utdanning som er nødvendig for at turnustjenesten skal få det faglige innhold som kreves i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og rundskriv. Dette skal skje i samarbeid med de instanser som deltar i utdanningen av turnusleger og via kollegiale tiltak innen Legeforeningens organisasjon.

  3. Turnusrådet skal medvirke til en faglig høyverdig turnustjeneste og skal gjøre Legeforeningen kjent med sosiale eller kollegiale problemer som måtte være til hinder for dette.

Anbefalte artikler