Fra møtet 11.11. 2004

Artikkel

Smertepasienter

Sentralstyret gir sin tilslutning til at regjeringen, Stortinget, de regionale helseforetakene og de medisinske fakultetene samt Legeforeningens regionsutvalg, tilskrives med oppfordring om å styrke behandlingstilbudet til smertepasienter. Foretakene bes om å implementere retningslinjene for smertebehandling.

Nytt rådsmedlem

Hilde Engjom oppnevnes som nytt medlem av spesialitetsrådet og som Legeforeningens representant i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling. Harald Bergan oppnevnes som personlig vararepresentant til begge vervene.

Vedtektsendringer i SOP

Forslag til endringer i vedtektene for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) godkjennes for videresending til Arbeids- og sosialdepartementet for endelig godkjenning. Sentralstyret forutsetter at det i SOPs spørreskjema til søkere, bes opplyst hvordan basistilskudd disponeres. For å se endringene, se www.legeforeningen.no/index.gan?id=43701

Lokalisering av landsstyremøtene

Landsstyremøtet i Loen vedtok å legge landsstyremøtet i 2006 til Soria Moria i Oslo. Sentralstyret foreslår at fremtidige landsstyremøter som holdes i år som slutter på like tall, legges til Oslo – fortrinnsvis Soria Moria. Saken fremmes direkte for landsstyret.

Ikke karenstid for sentralstyrets medlemmer

Lederen i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) hadde anmodet sentralstyret om å vurdere innføring av ett års karenstid for sentralstyrets medlemmer før eventuell overgang til viktige forhandlingsmotparter, sentral statsforvaltning og legemiddelindustrien. Sentralstyret mener det ikke er objektivt behov for karensordning for medlemmer av sentralstyret ved fratreden av vervet, uansett hvilke funksjoner sentralstyremedlemmet måtte gå inn i.

Presidentskap i CPME

Styremøtet i Nordisk legeråd oppfordret i september Legeforeningen til å stille med kandidat til presidentvervet i Comité Permanent des Médecins Européens (CPME). Legeforeningen fremsetter forslag overfor CPME om at Hans Kristian Bakke velges som ny president fra 1.1. 2006 og de kommende to år. Kostnader knyttet til dette må legges inn i de årlige budsjetter.

Referat fra sentralstyremøtene finner du i fulltekst på www.legeforeningen.no/?id=35491

Anbefalte artikler