Stimulering av forskning i Helse Midt-Norge

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Helse Midt-Norge driver enkeltindivider forskning mot en doktorgrad. Det er et langt løp, med en smal spiss. Det er behov for å gjøre basen for forskning og utvikling bredere. Etter en forespørsel fra Ålesund sykehus om et forskningssamarbeid i regionen og et planleggingsmøte høsten 2002, ble det startet opp et ettårig forskerkurs innen psykiatri i Ålesund og Volda med forskningsveileder fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Kurset la vekt på forskning som et praktisk håndverk. Deltakerne skulle i løpet av kurset gjennomføre et vitenskapelig arbeid, enten i form av en litteraturgjennomgang eller en empirisk studie. Kurset var en miniversjon av det toårige forskningskurset som har vært gjennomført i psykiatri i Trondheim siden 1978 (1) og som har ledet til 22 doktorgrader.

  Ti hele dager ble brukt til månedlige samlinger med teoretisk og praktisk basert innlegg av kursleder. Deretter var det individuell veiledning i grupper. Over 30 deltakere var innom deler av kurset. 15 fullførte kurset, inkludert eksamen, som bestod av en poster om eget prosjekt. Temaene for samlingene var blant annet rammebetingelser for forskning, problemformulering, litteratursøk, eksperimentell og annen forskningsdesign, basal statistikk, multivariat statistikk og skriveprosessen.

  Under gruppeveiledning tok man utgangspunkt i deltakernes egne forskningstemaer: sammenheng mellom hemoglobinverdi og depresjon, eksem, angst og depresjon, barn med lav verbalskåre på WISC III, akutt dyspné, elektrokonvulsiv behandling, depresjon, sterke sider hos pasienten og behandlingseffekt, kodein-analgetika og kognitive funksjoner, serotoninomsetning ved impulsiv suicidalatferd, akutt hjertesvikt, forløp ved barnepsykiatrisk sykdom, pasientopplevd kvalitet ved bedre styring av arbeidsprosessene, rus og psykiatrisk diagnose og opplevd krenkelse ved innleggelse i psykiatrisk avdeling.

  Beste poster ble belønnet med stipend for å reise på kongress og fremlegge posteren for et internasjonalt faglig publikum. Et ekstra seminar ble gjennomført i vårsemesteret.

  Kurset gav en klar bekreftelse på den store interesse for forskning i helseregionen og at det der finnes et forskningspotensial som med veiledning kan lede til publisering av forskningsarbeider. Flere innsendte posters er allerede presentert eller godkjent for presentasjon på internasjonale kongresser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media