Forfriskende om kunst og helsefag

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Bø, Aud Kirsti

Sæther, Wigdis Helen

Kunsten som beveger – estetisk dannelse i helse- og sosialfagene

296 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 379

ISBN 82-7674-778-7

Forfatterne er tilknyttet Høgskolen i Sør-Trøndelag og har bakgrunn innen psykiatrisk sykepleie. Boken omhandler betydningen av kunst og estetikk innen helse- og sosialfagene. Den er delt i tre deler. Forfatterne gjør først rede for sitt teoretiske grunnlag, dernest retter de søkelyset mot kunstens betydning og muligheter i praktisk og pedagogisk arbeid. I den siste delen viser og diskuterer de relevansen av et estetisk perspektiv i klinisk arbeid. Illustrasjonene og fotografiene er ved Ole Tolstad.

Et sentralt uttrykk er «estetisk dannelse». Dannelse er her ikke knyttet til «finkultur», men brukes om en lærings- og utviklingsprosess hos studenten eller den profesjonelle hjelperen. Formålet med prosessen er at den enkelte skal utvikle klokskap og evne til å fremme etiske verdier i sin utøvelse av faget. En forutsetning for å utvikle denne «generelle estetiske kompetansen» er evnen til å erfare, se og tolke det unike og spesielle i konkrete situasjoner. Forfatterne hevder at slik kompetanse kan oppøves i møtet med kunst – det være seg bilder, fotografier, litteratur eller musikk.

Boken er lettlest og inneholder en rekke gode eksempler. Den har en nordisk forankring, hvilket preger referansene til faglitteratur så vel som anbefalingene av litteratur, musikk, bøker og kunst. Det er dristig å gi seg i kast med så mange krevende problemstillinger innen rammen av en enkelt bok. Alle emner ytes ikke full rettferd, verken i fremstilling, referanser til faglitteraturen samt kritisk vurdering av eksisterende dokumentasjon.

God hjelpekunst vil alltid forutsette en grunnleggende menneskelig kompetanse. Kunsten som beveger viser nye og spennende veier til å utvikle en estetisk kompetanse innen helse- og sosialfagene. Dette er en forfriskende innføring i emnet.

Anbefalte artikler