À jour om pasientrettighetsloven

Rolf Hanoa Om forfatteren
Artikkel

Syse, Aslak

Pasientrettighetsloven med kommentarer

419 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004.

Pris NOK 590

ISBN 82 -05-31546- 9

Lov om pasientrettigheter trådte i kraft 1. januar 2001. Det har pågått et kontinuerlig arbeid i helsevesenet for å tilpasse rutiner og dokumentasjon til de krav loven stiller. Aslak Syses bok utkom for første gang i 2001. Nå foreligger 2. reviderte utgave, som er à jour til og med de lovendringer som trådte i kraft 1. september 2004, blant annet med omtale av rett til individuell frist for helsehjelp og fritt sykehusvalg, som nå også omfatter enkelte private sykehus. Forfatteren har i mange år virket som lege. Han er nå professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Bokens første del omhandler utviklingen av pasientrettigheter i Norge og pasientrettighetslovens forhold til beslektet lovgivning. I bokens andre del gjennomgås lov om pasientrettigheter kapittel for kapittel: rett til helsehjelp og transport, rett til medvirkning og informasjon, samtykke til helsehjelp, rett til journalinnsyn, barns særlige rettigheter, klage, pasientombud. Lovens bestemmelser er kommentert i lys av lovens forarbeider, forskrifter, domsavsigelser, offentlige dokumenter, rettsvitenskapelige referanser og annet rettskildemateriale.

Blant mange engasjerende temaer vil jeg nevne temaet samtykke til helsehjelp. Som hovedregel er det nå lovfestet et krav om pasientens samtykke til å få helsehjelp. Det er også regler for samtykke på vegne av mindreårige og av pasienter uten samtykkekompetanse. Mange leger møter pasienter uten samtykkekompetanse. Bokens språk er klart. Andre utgave er fyldigere enn første utgave. Leseren finner litteraturliste, oversikt over relevante offentlige dokumenter, lovregister og domsregister. Dette er en vesentlig kunnskapskilde vedrørende pasientrettigheter. Boken mangler stikkordregister, det gjorde også første utgave. Det reduserer bokens verdi som oppslagsbok for leger. Bokens eksempler er hentet fra ulike rettskilder. Flere problemstillinger og begreper kunne vært belyst av eksempler fra den kliniske hverdag.

Anbefalte artikler