Infeksjonsmedisinsk tungvekter

Arne Broch Brantsæter Om forfatteren
Artikkel

Cohen, Jonathan

Powderly, William G.

Infectious diseases

2. utg. 2700 s, tab, ill. London: Mosby, 2004. Pris USD 349

ISBN 03 -23 - 02407- 6

Det finnes flere gode læreverk om infeksjonsmedisin allerede. I jakten på oppdatert kunnskap til pasientenes beste er Internett i tillegg blitt en viktig informasjonskilde. Man kan derfor med rette spørre om det er behov for flere verk av denne type.

Denne andreutgaven av Infectious diseases består av to bind som samlet veier over 10 kg. Boken er fremkommet som resultat av internasjonalt samarbeid. Blant de over 300 forfatterne dominerer amerikanere og briter, men også flere prominente skandinaver bidrar. Vår «egen» Claus O. Solberg er representert blant redaktørene. Verket er inndelt i åtte deler: introduksjon, syndromer basert på organsystem, særskilte problemer, infeksjoner hos den immunkompromitterte vert, HIV og AIDS, reisemedisin, antimikrobiell behandling og klinisk mikrobiologi. Med verket følger en CD som gir tilgang til illustrasjonene og fulltekstversjon via Internett.

Fremstillingen er logisk og klar, men det som særlig hever dette læreverket over andre tilsvarende, er den meget elegante og rause bruk av farger både i illustrasjoner og tabeller. Dette bidrar til å gjøre lesingen lystbetont og fremhever viktig informasjon på en god og effektiv måte.

Anbefalt behandling av infeksjonssykdommer varierer i forskjellige land, bl.a. avhengig av tradisjon, tilgjengelige legemidler, forekomst av mikrober og deres resistens. Terapiforslagene i denne boken vil derfor ikke alltid være direkte overførbare til norske forhold. Dels tas det da også forbehold om dette i teksten, og i omtalen av pneumoni vises det for eksempel til forskjellige nasjonale retningslinjer. Forfatterne dokumenterer sine råd ved å vise til vitenskapelige studier og peker på områder med mangelfull kunnskap hvor det fortsatt er behov for forskning.

Den leservennlige og oppdaterte teksten gjør at Infectious diseases absolutt kan anbefales som oppslagsbok. Målgruppe vil nok først og fremst være infeksjonsmedisinere og kliniske mikrobiologer. Men også andre leger som raskt trenger oversiktlig og grundig informasjon om infeksjonsmedisinske temaer, vil lese den med stort utbytte.

Anbefalte artikler