Hjemmesykehus for KOLS-pasienter

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Tett oppfølging hjemme ved akutt forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom er like effektivt som sykehusopphold.

Sykehusinnleggelse pga. akutt forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) medfører betydelig ressursbruk for spesialisthelsevesenet. Etablering av «hjemmesykehus» (hospital at home) er blitt prøvd i utlandet for å unngå/forkorte innleggelser ved å etablere tett kontakt med medisinsk spesialkompetanse hjemme hos pasienten. Spesialtrente sykepleiere i mottakelsen følger pasienten tett etter kort sykehusopphold (noen timer – to netter), ev. i samarbeid med spesialtrent allmennlege. En ny metaanalyse belyser slike tiltak mht. effekt og ressursbesparelse (1).

Sju studier med totalt 754 pasienter, randomisert til enten hjemmesykehus eller standardbehandling, ble inkludert i analysen. Det var ingen forskjell i mortalitet eller hyppighet av reinnleggelser i sykehus mellom gruppene etter 2,5 måneders oppfølging. Hjemmebehandlingen var et trygt og tilfredsstillende behandlingsalternativ. Kostnadsanalyser ble presentert i fire studier, med mellom 20 – 50 % kostnadsbesparelse i hjemmesykehus-gruppen og henholdsvis 200 og 400 sparte liggedøgn årlig.

– Man bør se godt på eksklusjonskriteriene i metaanalysen, for eksempel pH < 7,35, hvilket ekskluderte mange med KOLS-forverring, sier Frode Gallefoss, overlege ved Lungeavdelingen, Sykehuset Sørlandet Kristiansand.

– I 2003 var det i Norge 43 000 innleggelser med kronisk obstruktiv lungesykdom som hoved- eller bidiagnose, hvorav 9 000 som hoveddiagnose. Om lag 2/3 av disse var ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser. Med gjennomsnittlig 7,4 liggedøgn per innleggelse snakker vi om over 200 000, alternativt 42 000 liggedøgn. Kanskje kan man organisere seg annerledes uten å tape kvalitet i behandlingen. En norsk undersøkelse om dette er ønskelig, sier Gallefoss.

Anbefalte artikler