Erytromycin og plutselig hjertedød

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Kombinasjon av erytromycin og legemidler som hemmer cytokrom P-450-3A øker risikoen for plutselig hjertedød.

Erytromycin blir i hovedsak metabolisert gjennom cytokrom P-450-3A-isozymer (CYP3A). Alvorlige bivirkninger forekommer sjelden. Imidlertid er det rapportert enkelte tilfeller av forlenget QT-intervall og hjertearytmier av typen torsade de pointes ved erytromycin, særlig ved samtidig bruk av legemidler som inhiberer CYP3A, som antimykotika, mange kalsiumblokkere og en rekke antidepressiver.

En stor amerikansk studie har sett på forekomsten av plutselig hjertedød i en kohort med over en million pasientår (1). 1 476 tilfeller av plutselig hjertedød ble registrert. Det var dobbelt så mange tilfeller av plutselig hjertedød hos personer som brukte erytromycin (relativ risiko 2,0), og risikoen var fem ganger så høy ved samtidig bruk av erytromycin og CYP3A-hemmere (relativ risiko 5,4).

– Resultatene fra studien er oppsiktsvekkende og bør føre til en debatt om bruken av erytromycin sammen med andre legemidler, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk.

– Det har lenge vært kjent at erytromycin gir forlenget QT-tid i seg selv. Det har vært rapportert tilfeller av torsade des pointes-arytmi hos pasienter som har fått store doser erytromycin intravenøst. Den uheldige kombinasjonen av erytromycin og cisaprid (Prepulsid) var trolig forklaringen på noen av de tilfellene av arytmi som oppstod i forbindelse med bruk av cisaprid, som nå er avregistrert. Leger bør være oppmerksom på risikoen ved å bruke erytromycin hos pasienter som bruker CYP3A-hemmere og/eller bruker medikamenter som gir lang QT-tid, slik som f.eks. sotalol, sier Madsen.

Anbefalte artikler