Har passert 22 250 medlemmer

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Terje Singsaas Solhaug, som i høst begynte medisinstudiene i Tromsø, ble mandag 30. august registrert som Legeforeningens medlem nummer 22 000. En drøy uke senere var det ytterligere 250 innmeldinger.

Legeforeningen får stadig flere medlemmer. Illustrasjon Øystein Førre

Det er ingen tilfeldighet at det ble en medisinstudent, siden de fleste innmeldingene gjelder medisinstudenter. En rekke innmeldinger i Norsk medisinstudentforening (Nmf) er dessuten underveis, slik at medlemstallet vil fortsette å øke betydelig den nærmeste tiden.

Legeforeningens medlemstall har økt sterkt siden stiftelsen i 1886 da det var 462 medlemmer. Medlemsveksten var svakest de første fire årene, på 1910- og 1940-tallet. Ellers har veksten vært meget sterk, og stort sett fulgt utviklingen i antallet leger i Norge. Det er vanskelig å finne pålitelig nok statistikk for antallet leger i Norge til at vi kan si noe sikkert om hvordan andelen medlemmer har variert over tid. Basert på tall fra Legeforeningens legeregister kan vi imidlertid slå fast at andelen medlemmer blant leger i Norge har ligget stabilt omkring 90 – 95 %, i hvert fall siden 1995 hvor vi har gode data fra legeregisteret. Antakelig har den vært stabil mesteparten av tiden helt siden 1886.

Svært høy medlemsandel

Ifølge legeregisteret er 93,7 % av legene i Norge som er under 67 år, medlemmer av Legeforeningen (per 30.8. 2004).

Det er en viss usikkerhet omkring hvor mange av ikke-medlemmene som for tiden befinner seg i Norge, ettersom disse i stor grad er utenlandske statsborgere. Det kan derfor tenkes at den faktiske organisasjonsprosenten er enda noe høyere enn angitt. Det er trolig svært få andre akademikerforeninger som kan vise til så høy andel medlemmer. Internasjonalt sett er det sannsynligvis få land utenom Norden hvor vi finner en så høy organisasjonsprosent blant leger, bortsett fra land med obligatorisk medlemskap.

Andelen legemedlemmer er høyere blant kvinner enn blant menn, høyere blant spesialister enn blant ikke-spesialister og betydelige høyere blant norske enn blant utenlandske statsborgere. Andelen medlemmer er høyere blant leger enn blant medisinstudenter, og blant medisinstudenter betydelig høyere i Norge enn i utlandet.

Medisinstudenter ble medlemmer av Legeforeningen i 1987. For disse er medlemstallet mer enn tredoblet siden den gang. De siste tre årene har imidlertid antallet medlemmer vært omtrent uendret, til tross for et økende antall medisinstudenter totalt, både i Norge og i utlandet. Dette skyldes en nedgang i medlemstallet blant medisinstudenter i utlandet.

Rask vekst

Legeforeningen passerte 20 000 medlemmer 29.12. 2000, etter en meget omfattende vervingsaksjon rettet spesielt mot medisinstudentene. 21.10. 2002 passerte medlemstallet 21 000, og 30.8. 2004 ble det registrert 22 000 medlemmer. Det har dermed tatt akkurat tre år og åtte måneder å øke medlemstallet med 10 %. Økningen fra 20 000 til 21 000 tok ett år og knapt 10 måneder, og økningen fra 21 000 til 22 000 har tatt ett år og drøyt 10 måneder. Det ventes fortsatt sterk vekst i medlemstallet utover høsten, blant annet fordi antallet nye innmeldinger i Nmf alltid er betydelig på denne tiden.

Veksten i medlemstall er ulikt fordelt mellom de forskjellige underforeninger. Det er de fire største yrkesforeningene som står for veksten. Disse har nå til sammen 17 112 medlemmer. Det utgjør 90,8 % av legemedlemmene, eller 77,8 % av det totale medlemstallet. De tre minste yrkesforeningene har en til dels negativ medlemsutvikling. I Norsk medisinstudentforening er medlemstallet litt lavere enn på samme tidspunkt i 2001.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49191

Anbefalte artikler