Politiarrest og legens rolle

Frode Solberg Om forfatteren
Artikkel

Det er sterkt ønskelig at ny forskrift om politiarrest bidrar til en klargjøring av legens rolle, mener Legeforeningen.

Dette fremgår av foreningens høringsuttalelse til Justisdepartementet, i anledning departementets forslag til utkast til ny forskrift om politiarrest.

Forskriften inneholder bestemmelser knyttet til helsetilsyn med arrestanter. Legeforeningen understreker at legen skal være behandler, ikke sakkyndig og påpeker at det først og fremst dreier seg om å gi nødvendig helsehjelp.

– Innenfor helseområdet, herunder helseretten, har ofte tilsynsbegrepet et annet innhold enn å yte nødvendig helsehjelp. Bruk av begrepet tilsyn bør derfor utgå fra forskriften, skriver foreningen.

Av utkastet fremgår det at medisinering skal skje «i samråd med politiet». Legen som behandler arrestanten, har en plikt til å gi denne forsvarlig behandling. Legen har faglig autonomi når det gjelder medisinsk behandling. Foreningen anser det derfor som uakseptabelt at politiet skal kunne påvirke eller forsinke akutt behandling.

Legeforeningen fraråder også en tolking som vil kunne medføre en vesentlig uthuling av taushetsplikten i forholdet mellom arrestanten og legen overfor politiet.

Taushetsplikten er meget streng og Legeforeningen kan ikke se at det er behov for vesentlige endringer. I utkastet foreslås det at resultatet av legeundersøkelsen skal kunne gis politiet. Dette bør forstås slik at legen skal opplyse politiet om det er behov for videre helsehjelp og medisinering under arrest, dvs. hva som skal skje videre mht. helsehjelp. Politiet bør også få informasjon dersom det ikke er behov for ytterligere helsehjelp. – Noen annen informasjon kan neppe anses påkrevd å videreformidle til politiet, skriver Legeforeningen.

Personellsikkerhet ved fremstilling for lege, enten det dreier seg om helsehjelp i arresten eller på sykehus, er viktig. Legeforeningen mener derfor det er hensiktsmessig å få klargjort at politiet er ansvarlig for transport av arrestanten, samt for sikkerheten under legeundersøkelse, både i fengselet og ved undersøkelse ved sykehus.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49028

Anbefalte artikler