Pensjonsrettigheter må ikke svekkes

Anne-Gry Rønning Moe Om forfatteren
Artikkel

Pensjonsrettigheter har stor betydning for Legeforeningens medlemmer. Overføringsavtalen som Statens Pensjonskasse har inngått med livselskapene og de kommunale pensjonskassene, har vært viktig for medlemmene i offentlig sektor og i helseforetakene.

– Avtalen er nødvendig for å sikre og fremme mobiliteten for leger, både under turnustjeneste, ved utdanning av legespesialister og generelt. En eventuell revisjon av overføringsavtalen må derfor ikke medføre svekkelse av pensjonsrettigheter ved skifte av arbeidsgiver.

Dette skriver Legeforeningen i et høringssvar til Akademikerne, som har bedt om foreningens synspunkter på en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Arbeidsgruppen har vurdert dagens overføringsavtale, som i hovedsak innebærer at den siste offentlige tjenestepensjonsordningen som arbeidstakeren var medlem i, utbetaler pensjon som om pensjonsrettighetene i sin helhet var opptjent hos vedkommende.

Livselskapenes og de kommunale pensjonskassenes forpliktelser er etter endringer i forsikringsvirksomhetsloven av 1.1.2004 begrenset til det som det er betalt premie for. Sikringsordningen som har vært integrert i den enkelte kommunale tjenestepensjonsordning, er ikke lenger tillatt. Dette medfører at det må etableres en ny ordning. Arbeidsgruppen har foreslått følgende modell: Alle arbeidsgivere i kommunal sektor deltar i ny sikringsordning. Arbeidstakerne i de lovbestemte ordningene holdes utenfor siden rettighetene der er tilstrekkelig sikret.

Under forutsetning av at overføringsavtalen fortsatt også skal gjelde for helseforetakene, og at pensjonsrettighetene ikke må svekkes, slutter Legeforeningen seg til arbeidsgruppens anbefaling. Foreningen understreker samtidig at en eventuell revidert overføringsavtale ikke må innebære noen svekkelse av de plikter som påhviler arbeidsgiver og forsikringsgiverne og de rettigheter dette innebærer for arbeidstakerne

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49029

Anbefalte artikler