Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

– Det er positivt at myndighetene ønsker å etablere en forskriftsregulering av forholdene omkring medisinske tjenester utenfor sykehus når behov for øyeblikkelig hjelp oppstår.

Illustrasjonsfoto Tom Sundar

Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Helsedepartementet vedrørende utkast til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

I utkastet redegjøres det tydelig for ansvarsfordeling mellom de regionale helseforetakene og kommunene. Det legges også vekt på samarbeid og samhandling mellom de ulike grupper av personell som kreves, for å yte disse tjenestene til befolkningen.

Legeforeningen støtter tanken om å sikre en koordinert og rasjonell samhandling mellom leddene i den akuttmedisinske kjede, ved at øvelser i samhandling legges inn som et krav. Det bør stilles formaliserte krav om dokumentert kompetanse, kurs og trening overfor alle fastleger, ikke bare de som deltar i legevakt. Alle leger som deltar i slikt arbeid bør ha oppdatert kunnskap i bl.a. hjerte- og lungeredning, mener Legeforeningen.

– Det er viktig at forskriften er tydelig når det gjelder kommunens ansvar for å etablere legevaktsentraler som skal motta og håndtere henvendelser over et fast telefonnummer. Det bør derfor fremgå at det er et kommunalt ansvar at det finnes et døgnkontinuerlig legevaktnummer for akuttmedisinske tilstander. Legeforeningen mener også det må fremgå at det skal være helsepersonell som mottar og besvarer henvendelser over nødmeldenettet.

– Lokalisering av legevaktsentral må vurderes etter beredskapsmessige forhold, ikke med utgangspunkt i lokale styrkeforhold og særinteresser innen og mellom kommuner. Det er derfor viktig at forskriftene omtaler at organisering av legevakt må vurderes på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. I vurderingen må kommunen se på antallet mennesker som oppholder seg i legevaktområdet, ikke bare på befolkningsgrunnlaget, skriver Legeforeningen.

Det stilles klare krav til tomannsbetjening av ambulansebiler og til personellets faglige kvalifikasjoner. Legeforeningen savner imidlertid at det stilles krav til responstider for bilambulansetjenesten.

– Dette er et kjernepunkt for å sikre befolkningen nødvendig helsetjenester innenfor en akseptabel tidsramme, uansett hvor i landet de bor, skriver foreningen, som anser at forarbeidenes forslag til responstider må innarbeides som krav i forskriften. Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.noindex.gan?id=49031

Anbefalte artikler