Kvinnehjerter banker annerledes

Berit Schei Om forfatteren
Artikkel

Schenck-Gustafsson, Karin

Kvinnohjärtan – hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor

326 s, tab. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 390

ISBN 91-44-02787-7

At kvinners hjerter er annerledes enn menns, og at oversette kjønnsulikheter kan lede til feildiagnostikk av kvinners lidelser, var en viktig erkjennelse da kvinners helse kom på dagsordenen i begynnelsen av 1990-årene. I Norge var professor Liv Storstein (1938 – 96) pioneren blant hjerteforskerne med sin banebrytende forskning på betydningen av kjønnsforskjeller innen elektrokardiologi. Det er derfor ingen tilfeldighet at det i denne svenske læreboken trekkes veksler på forskere fra Norge.

Boken henvender seg til studenter innen helsefagene og ferdige leger og spesialister. Den er ment som et supplement til tradisjonelle lærebøker og utgår fra et nyetablert miljø innen det som på svensk kalles genusforskning. Senteret er etablert ved Karolinska Institutet i Stockholm og har som formål å samle den biologisk innrettede genusforskningen.

Forfatterne er spesialister innen kardiologi, karkirurgi, thoraxkirurgi, gynekologi, psykiatri, nefrologi, endokrinologi, farmakologi, indremedisin og revmatologi. To psykologer er også med.

Redaktøren sier i forordet at det er tilfeldig at bare én mann er med som bidragsyter. Det er kanskje ikke en tilfeldighet. Det er mange mannlige spesialister på disse områdene i Sverige. Det kan tenkes at kvinner som nye premissleverandører innen medisin er mer opptatt enn sine mannlige kolleger av forhold av betydning for de kvinnelige pasientene.

Boken starter med en generell og kortfattet gjennomgang av betydningen av kjønn innen medisinen. Deretter følger tre generelle kapitler om hjerte- og karsykdommer hos kvinner etterfulgt av 21 kapitler om temaer som hypertoni, arytmi, cerebrovaskulær sykdom, depresjon og angst ved hjertesykdom og farmakologiske problemstillinger. Dessuten omtales forhold av betydning for forebygging, slik som røyking, mosjon og stress. Mange av kapitlene trekker frem forhold som kan ha praktisk betydning når kvinners sykdommer håndteres i helsevesenet. Blant annet kan feiltolking av koronarangiografi føre til at man opererer kvinner unødig. Kapitlene er korte og lettleste. Noen ganger kunne man ønske seg en tydeligere referering, og en del av kapitlene kunne med fordel vært redigert sammen. Men alt i alt er dette en inspirerende bok som alle med interesse for kjønn innen medisinen bør lese.

Anbefalte artikler