Kan statistisk metode formidles enkelt?

Eva Skovlund Om forfatteren
Artikkel

Bjørndal, Arild

Hofoss, Dag

Statistikk for helse- og sosialfagene

269 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 325

ISBN 82-05-31608-2

Først ble jeg begeistret. Var det endelig utgitt en god, elementær lærebok i statistikk på norsk? Forfatterne har forsøkt å bidra med en lærebok som ikke virker altfor skremmende på fagfolk som ikke er glad i matematikk og statistikk, men som planlegger et prosjekt og innser at et minimum av innsikt er helt nødvendig.

De første kapitlene beskriver forskningsprosessen og forskjellige typer design, både epidemiologiske studier og kontrollerte kliniske forsøk. Forfatterne tar så for seg grunnleggende begreper, tilfeldig variasjon og konfidensintervall. Denne delen av boken synes jeg er god. Teksten er pedagogisk, og ikke for detaljert med hensyn til formler og begrunnelser. Det tapet av presisjon som dermed oppstår, kan til og med en statistiker leve med!

Problemene melder seg når det kommer til kapitlene om analysemetoder. Disse er regneteknisk greit beskrevet, men dessverre er fremstillingen ikke bare upresis, den inneholder en rekke faktiske feil. Ett eksempel er anbefaling av når man skal velge en ikke-parametrisk metode i stedet for en t-test. Det undrer meg at feilene ikke er oppdaget og rettet opp. Første utgave av boken kom i 1996.

I tillegg til enkle signifikanstester omtalès også mer kompliserte metoder som multippel lineær regresjon, variansanalyse, logistisk regresjon og Cox’modell for proporsjonale hasarder. Ideen om å gi en kort innføring i disse metodene er for så vidt god, men samtidig som beskrivelsen er teknisk detaljert, blir den antakelig for overfladisk til virkelig å være nyttig for leseren.

Har forfatterne dermed mislyktes med sitt prosjekt? Ikke nødvendigvis. Boken er god når det gjelder formidling av grunnleggende begreper som populasjon, utvalg og tilfeldig variasjon. Den er velegnet når man bare skal forstå litt. Men når det kommer til beskrivelsen av statistiske analysemetoder ville jeg heller anbefale andre lærebøker i statistikk og forskningsmetode, enten på norsk eller engelsk. Boken egner seg for øvrig neppe til statistikkundervisning for medisinstudenter eller medisinere som vil lære mer statistikk, men det var kanskje heller ikke meningen.

Anbefalte artikler