Tumorceller i blod angir brystkreftprognose

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Antall sirkulerende tumorceller før behandling er en uavhengig prediktor for overlevelse hos pasienter med metastatisk brystkreft.

Flere studier har vist at tumorceller påvist i blod eller beinmarg ved metastatisk kreft er assosiert med dårlig prognose.

I en prospektiv dobbelblind studie ble nivået av sirkulerende tumorceller hos 177 pasienter med metastatisk brystkreft målt med en ny målemetode før og ved første kontroll etter behandlingsstart (1). Pasienter med ≥ 5 tumorceller per 7,5 ml fullblod før behandling hadde kortere median progredieringsfri overlevelse og kortere overlevelse enn dem med < 5 tumorceller, henholdsvis 2,7 versus 7,0 måneder (p < 0,001) og 10,1 versus >18 måneder (p < 0,001). Multivariate analyser viste at nivået av sirkulerende tumorceller før og 3 – 4 uker etter behandlingsstart var de mest signifikante prediktorer for overlevelse.

– Denne studien bekrefter at påvisning av sirkulerende kreftceller i blod og/eller beinmarg er assosiert med dårlig prognose ved brystkreft, og viser at respons på terapi muligens kan vurderes tidlig etter behandlingsstart, sier overlege Gro Wiedswang ved Ullevål universitetssykehus.

– Dette er en svært interessant studie som peker hen mot muligheten for å skreddersy behandlingen til pasienter med langtkommet kreft. Blod er et lettere tilgjengelig medium enn beinmarg, men denne type analyser er foreløpig bare aktuelle i kliniske studier, understreker Wiedswang.

Anbefalte artikler