Tang eller vakuum?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Selv om vakuumekstraksjon er forbundet med risiko, er det et trygt alternativ til fødselstang.

Tang og vakuumekstraksjon er operative prosedyrer ved kompliserte vaginale forløsninger. I en ny studie ble neonatal morbiditet og mortalitet ved de to metodene sammenliknet (1).

Forskerne analyserte mer enn 12 millioner fødsler i USA og New Jersey og fant at barn født ved bruk av vakuumekstraksjon hadde lavere forekomst av fødselsskader, neonatale kramper og behov for assistert ventilasjon, men høyere forekomst av post partum-blødning og skulderdystoki sammenliknet med barn født ved bruk av fødselstang. De fant også en høyere forekomst av tredjegrads- og fjerdegradsruptur av perineum ved tangforløsning og ved kombinert bruk av vakuum og tang.

– Indikasjonen for å velge vakuumekstraksjon eller tangforløsning er i de kliniske avdelinger hvor man fortsatt har erfaring med begge forløsningsmetodene, ikke identiske, sier overlege Susanne Albrechtsen ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

– Det store antall forløsninger gjør kanskje resultatene mindre følsomme for den effektforvrengning som kan være forårsaket av den utvelgelse til forløsningsmetode som skjer på bakgrunn av indikasjonen for inngrepet. Men det er ikke mulig å se helt bort fra at dette kan være noe av forklaringen på den forskjell som ble påvist i forekomsten av skulderdystoki, post partum-blødning og alvorligere perineumskader.

Det ble ikke påvist noen forskjell i neonatal mortalitet mellom vakuumekstraksjon eller tangforløsning, hvilket kan være et argument for at kunnskap og erfaring med begge metoder bør være tilgjengelig i fødeavdelingene. Forfatterne nevner selv at operativ vaginal forløsning har fordeler fremfor forløsning ved keisersnitt. Spesielt med tanke på utfallet i de etterfølgende svangerskap kan en operativ vaginalforløsning være å foretrekke, sier Albrechtsen.

Anbefalte artikler