Økt selvmordsrisiko ved sykdom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En rekke somatiske og psykiske sykdommer er forbundet med selvmord blant eldre.

Fysisk og psykisk sykdom har vært ansett som risikofaktorer for selvmord, særlig blant eldre. Få studier har vært gjort, de fleste med små materialer. En kanadisk populasjonsbasert pasient-kontroll-studie var basert på over 1 300 selvmord blant eldre over 66 år. Selvmorderne ble sammenliknet med ca. 5 300 kontrollpasienter (1).

Flere somatiske og psykiske sykdommer var uavhengig forbundet med økt risiko for selvmord. De sterkeste sammenhengene ble påvist ved sterke smerter (OR 4,1; 95 % KI 2,5 – 6,6) og ved depresjon (OR 3,9; 95 % KI 3,3 – 4,8). Det var også en sterk sammenheng mellom antall sykdommer og selvmord. De fleste pasientene hadde kontakt med lege i dagene forut for selvmordet.

– Funnene bekrefter i hovedsak kjente risikofaktorer for selvmord. Dessverre var mulighetene for å diagnostisere eksempelvis kreft eller degenerative nevrologiske lidelser begrenset. Studien påviser da heller ikke noen økt risiko ved disse sykdommene. Hvis pasientene hadde tatt morfinpreparater, ble sykdommen klassifisert som alvorlig smertelidelse, mens det kun var bruk av tamoksifen ved brystkreft eller hormonpreparater ved prostatakreft som ble brukt for å diagnostisere kreft, sier overlege Øivind Ekeberg ved Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Leger må alltid huske å snakke med pasientene om deres opplevelse av sykdommen, og spørre spesifikt etter smerte, depresjon og eventuelt selvmordstanker. Vanligvis tar ikke pasientene dette opp med legen uten å bli spurt.

Det er gjort få norske studier om selvmordsatferd både blant eldre og blant pasienter med somatiske sykdommer. Den kanadiske studien bekrefter behovet for å gjennomføre slike undersøkelser, sier Ekeberg.

Anbefalte artikler