Ikke økt refluks etter H pylori-eradikasjon

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Eradikering av Helicobacter pylori har ingen effekt på gastroøsofageal refluks.

Infeksjon med H pylori kan forårsake gastritt og ulcus duodeni. Testing for H pylori er anbefalt ved ulcussykdom, og det skal gis eradikeringsbehandling (antibiotika) ved positiv prøve. Imidlertid er det omdiskutert hvordan eradikering virker på reflukssymptomer (halsbrann, sure oppstøt).

I en randomisert studie i Bristol ble effekten av H pylori-eradikering på reflukssymptomer undersøkt (1). I utgangspunktet var halsbrann minst én gang i måneden noe hyppigere hos H pylori-positive (28 %) enn hos H pylori-negative personer (25 %). 1 558 H pylori-positive pasienter ble så randomisert til enten eradikering eller placebo. Etter to års oppfølging var det ingen forskjell i forekomsten av reflukssymptomer mellom H pylori-positive og H pylori-negative personer.

– Det er verdifullt å få bekreftet at eradikasjonsbehandling ikke medfører fare for å gi store pasientgrupper et nytt helseproblem, nemlig gastroøsofageal refluks. Dette ville gjort det vanskelig å anbefale eradikasjonsbehandling annet enn til grupper med klare funn av ulcussykdom, sier professor Jan Gunnar Hatlebakk ved Gastroenterologisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus.

– Når mindre studier tidligere har vist at pasienter kan utvikle reflukssymptomer og øsofagitt etter eradikasjonsbehandling, er dette typisk hos pasienter med corpusgastritt, ofte hiatushernie og dermed gjerne en latent reflukssykdom som lenge har vært overskygget av ulcussymptomer. Man kan derfor likevel ikke utelukke en årsakssammenheng i subgrupper, sier Hatlebakk.

Anbefalte artikler