Hva er best behandling ved depresjon?

Ulrik F. Malt Om forfatteren
Artikkel

Kombinasjonen av psykoterapi og antidepressive legemidler er mer effektiv behandling enn antidepressive legemidler alene.

En metaanalyse av 16 randomiserte kontrollerte behandlingsstudier inkluderte 932 pasienter som kun fikk psykofarmaka og 910 som fikk kombinert behandling (1). I 11 av 16 studier var kombinert behandling best. Sammenfattet viste studiene at kombinert behandling gav nesten dobbelt så godt resultat som kun psykofarmaka (OR 1,9; 95 % KI 1,4 – 2,5).

Hvorfor kombinasjonsbehandling gav best resultat kan metaanalysen ikke besvare, men det kan se ut som tillegg av psykoterapi øker antallet som rapporterer subjektiv bedring samtidig som slik behandling øker sjansen for at pasientene gjennomfører hele behandlingen.

Resultatet virker intuitivt riktig, men det er likevel mange uavklarte spørsmål. Studien gir f.eks. ikke svar på om kombinasjonsbehandling først og fremst er bedre ved alvorlige og mer langvarige depresjoner. De fleste undersøkelsene som metaanalysen bygger på, er gjennomført i psykiatriske poliklinikker og ikke i allmennpraksis. Studien besvarer heller ikke spørsmålet om psykoterapi alene er like effektivt som kombinert behandling. Dette er fortsatt et omdiskutert spørsmål, særlig ved behandling av ikke-bipolare former for depresjoner i allmennpraksis.

Analysene gir heller ikke svar på hvilken type psykoterapi som er best egnet. I de 11 studiene som viste at kombinasjonsbehandling gav best resultat, ble det anvendt ulike psykoterapiformer (kognitiv psykoterapi gitt enkeltvis eller i gruppe, psykodynamisk psykoterapi og interpersonell psykoterapi). Spørsmålet er om enklere psykologiske intervensjoner gjennomført av empatiske leger og basert på informasjon om depresjoner, problemløsning og emosjonell støtte kan være like effektivt slik enkelte studier antyder.

Anbefalte artikler