Mannlige medisinstudenter er eldst

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Gjennomsnittsalderen for kvinnelige medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) i utlandet, har de to siste årene økt fra 24,8 til 25,3 år. Likevel er gjennomsnittsalderen fortsatt klart høyere for menn, særlig i Norge.

I Norge er nå tre av fem medisinstudenter kvinner. Kvinneandelen er økende, både i Norge og utlandet (1). Antall medisinstudenter totalt i utlandet er seksdoblet de siste 12 år (2). Vi så i forrige nummer av Tidsskriftet (3) at det nå er tre ganger så mange studentmedlemmer i Norge som i utlandet. Dette skyldes at medlemstallet i Norsk medisinstudentforening har økt i Norge og blitt redusert i utlandet, til tross for at det totale antallet medisinstudenter i utlandet fortsatt er økende.

Tabellen her viser fordelingen av Nmfs medlemmer etter kjønn og alder, for Norge og for utlandet. Det fremgår at det er dobbelt så mange kvinner som menn i aldersgruppen 20 – 24 år i Norge. Utlandet ligger ikke langt etter med hensyn til kvinneandel i denne aldersgruppen. I de øvrige aldersgruppene er kvinneflertallet noe mindre, både i Norge og i utlandet. Det er en høyere andel i aldersgruppene 25 – 34 år i utlandet enn i Norge, mens det er en lavere andel i utlandet både av de yngre og de eldre medisinstudentene.

Gjennomsnittsalderen er klart høyere for menn enn for kvinner, men forskjellene mellom kjønnene er noe mindre enn før. Den har de siste to årene økt fra 24,9 til 25,1 år for kvinner, mens det for menn er en marginal økning, fra 25,8 til 25,9 år. For kvinner har økningen vært størst for utenlandsstudentene, mens økningen for menn har skjedd blant studentene i Norge. Samlet sett er det imidlertid liten endring i gjennomsnittsalder.

På nettsidene finnes tilsvarende tabeller for tidligere tidspunkter, samt en rekke andre tabeller for medisinstudenter. Se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=18#medisinstudenter

Medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) etter kjønn og alder per 21.6.2004. Totalt i Norge og utlandet

Totalt

Aldersgruppe

Menn

Kvinner

Sum

< 20

18

26

44

20 – 24

513

1 002

1 515

25 – 29

623

909

1 532

30 – 34

122

126

248

35 – 39

38

28

66

≥ 40

22

20

42

Sum

1 336

2 111

3 447

Norge

Aldersgruppe

Menn

Kvinner

Sum

< 20

14

25

39

20 – 24

394

787

1 181

25 – 29

462

658

1 120

30 – 34

66

93

159

35 – 39

27

25

52

≥ 40

15

19

34

Sum

978

1 607

2 585

Utlandet

Aldersgruppe

Menn

Kvinner

Sum

< 20

4

1

5

20 – 24

119

215

334

25 – 29

161

251

412

30 – 34

56

33

89

35 – 39

11

3

14

≥ 40

7

1

8

Sum

358

504

862

Anbefalte artikler