Omfattende, ujevnt og uferdig om samfunnsmedisin

Petter Øgar Om forfatteren
Artikkel

Larsen, Øivind

Alvik, Anne

Hagestad, Kristian

Nylenna, Magne

Helse for de mange

Samfunnsmedisin i Norge. 688 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 625

ISBN 82-05-31114-5

Målgruppen er primært legestudenter og leger som vil utdanne seg videre i samfunnsmedisin. Det er lagt gjennomgående vekt på samfunnsmedisinsk tenkemåte og på å fortelle hvor den beste tilgjengelige faktakunnskap er å finne. De 56 artiklene om ulike emner er skrevet av ulike forfattere, de fleste kjente navn i norsk samfunnsmedisin. Til slutt i hver artikkel er det en faktadel som på en uensartet måte er brukt til begrepsdefinisjoner, sentral og nyttig faktapresentasjon, referanser og aktuelle nettsteder.

Boken er forsynt med et knippe gode historiske svart-hvitt-bilder som illustrerer samfunnsmedisinske problemstillinger, plasseringen virker imidlertid tilfeldig i forhold til teksten.

Norsk samfunnsmedisin sliter med å «finne seg sjæl» og tilbyr ikke i dag de tjenestene samfunnet har et betydelig behov for. En god innføringsbok hadde vært et viktig bidrag for å bedre på dette forholdet, men den foreliggende boken er etter min mening ikke egnet til dette formålet. Til tross for sitt store omfang og mange gode artikler, tegner den ikke et tilstrekkelig klart bilde av samfunnsmedisinens faglige innhold, ulike yrkesroller, problemstillinger og ferdighetsmessige krav.

Mange av artiklene fremstår som generell medisinsk og helsetjenestemessig allmennutdanning, like relevant for allmennpraktikere og mange andre leger i klinisk virksomhet som for samfunnsmedisinere. Selv der mange av artiklene har egne avsnitt om hva som er samfunnsmedisinens oppgaver, fremstår svarene for meg uklare.

Jeg har videre vansker med å se noe klart mønster i rekkefølgen av artiklene. For eksempel er det rart at en artikkel om helsevesenet i Norge kommer nesten sist.

Den store positive beholdningen er de mange gode artiklene – selv om de ofte er mer medisinsk allmenndannende enn samfunnsmedisinske. Norsk samfunnsmedisin savner fortsatt en god innføringsbok, og noen bør ta den utfordringen.

Anbefalte artikler