Nytt referanseverk om zoonoser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Acha, Pedro N.

  Szyfres, Boris

  Zoonoses and communicable diseases common to man and animals

  3 bind, 1187 s, tab, ill. Washington D.C.:

  Pan American Health Organisation (PAHO). Pris USD 120

  ISBN 92-75-11991- 0

  Zoonoser i strikt betydning er sykdommer som overføres fra andre vertebrater til mennesker, hvor dyrene utgjør det viktigste smittereservoaret. I videre betydning omfatter begrepet alle sykdommer som rammer både dyr og mennesker. Dette trebindsverket tar for seg zoonoser i vid forstand. Målgruppen er leger og veterinærer med ansvar for forebyggende helsearbeid og andre med interesse for feltet. Dette er ikke et læreverk i klinisk human- og veterinærmedisin.

  Temaene er ordnet etter sykdommenes klassifikasjon, med underkapitler om etiologi (som kan være ett eller flere patogener), geografisk utbredelse, forekomst hos mennesker og dyr, hvordan sykdommen arter seg hos mennesker og dyr, smittekilde og smittemåte, dyrenes rolle i sykdommens epidemiologi, diagnose og kontroll/forebygging. Det at verket er delt i tre bind gjør indekseringen noe komplisert. Med moderne informasjonsteknologi kunne det vært laget en CD-ROM hvor man kunne velge indeksering ut fra patogener, vektorer, vertsdyr, geografisk område eller kombinasjoner av disse. Teksten er kortfattet, og det er tydelig at forfatterne har måttet prioritere strengt i dette svære fagområdet. Det er til gjengjeld rikelig med gode referanser for hver enkelt sykdom. Bortsett fra diagrammer, tabeller og figurer over smitteveier er bøkene ikke illustrert.

  Zoonoser er et felt som stadig vokser, ikke bare fordi vi får mer kunnskap, men også fordi det dukker opp nye zoonoser, som Hantavirus pulmonært syndrom i USA, Ebola i Afrika, bovin spongiform encefalopati og den nye variant av Creutzfeldt-Jakobs sykdom i Storbritannia, Equine morbillivirus i Australia og for så vidt SARS, som ble kjent like etter at bind II i denne serien ble laget. Reisevirksomhet og eksport av dyr fører til transport av patogener og gir epidemier i nye områder («virgin soil») av kjente zoonoser og ny smitteeksposisjon for dem som flytter inn i et område. Tilfeldig introduksjon av vektorer kan gi grobunn for utvidelse av zoonosenes utbredelsesområder. Det er derfor kjærkomment at det nå har kommet et oppdatert oppslagsverk om dette spennende og viktige feltet. Boken omfatter zoonoser over hele verden, men vi aner en vektlegging av nord- og søramerikanske forhold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media