Moderne integrert psykiatrisk behandling

Jørgen G. Bramness Om forfatteren
Artikkel

Beitman, Bernard D.

Blinder, Barton J.

Thase, Michael E.

Riba, Michelle

Safer, Debra L.

Integrating psychotherapy and pharmacotherapy

Dissolving the mind-brain barrier. 218 s, tab, ill. New York: W.W. Norton, 2003. Pris GBP 30

ISBN 0-393-70403-3

Denne boken bygger bro mellom disse to verdener. Ved å diskutere de dynamiske aspektene ved farmakologisk behandling og ved å legge frem evidens for nytten av kombinasjonsterapier klarer boken mange ting på én gang. Den får både dynamisk og biologisk orienterte til å lytte ved å benytte seg av deres språk, samtidig som den formidler noe om den andre måten å tenke på.

Boken egner seg kanskje best i undervisningen av assistentleger. Innledningen legger opp til undervisningssesjoner på én til to timer med fakta, kliniske vignetter, spørsmål til diskusjon og referat fra andre underordnede legers spontane reaksjoner. Men den kan med utbytte leses av alle innen psykiatrien, også av de mer erfarne klinikere. Boken har gode oversiktskapitler skrevet av psykiatere med bred klinisk og vitenskapelig erfaring, med fyldig litteraturliste, et omfattende stikkordregister og gjennomtenkte behandlingsalgoritmer som illustrerer den integrerte tenkemåten.

En bok med knappe 180 sider tekst kan ikke dekke alt. Jeg finner f.eks. intet om argumenter for ikke å bruke antidepressiver i psykoterapi for deprimerte. Er dette av plasshensyn eller fordi det er en utdatert diskusjon?

Min første psykoterapiveileder var analytiker. Jeg vet ikke hvor oppgitt han var da han slengte Clarks bok Administrative therapy (1) på bordet, men det var ikke mitt største øyeblikk som kommende psykoterapeut. Bokens budskap var, slik jeg da oppfattet det, at om man skulle falle til det nivå å bruke farmaka, skulle man i alle fall benytte de dynamiske muligheter som lå i det. Clarks bok fremstod som en fortvilet redningsaksjon, denne boken likner mer på en brobygging. Hadde jeg og min psykoterapeut begge lest den, hadde vi kanskje lært noe begge to!

Anbefalte artikler