Manual for kroppsundersøkelse

Alice Kvåle Om forfatteren
Artikkel

Bunkan, Berit Heir

Den omfattende kroppsundersøkelsen

The comprehensive body examination (CBE). 284 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 385

ISBN 82-05-30529-3

Det finnes i dag flere metoder for kroppsundersøkelse innen fysioterapi. De mest sentrale innen den psykosomatiske og psykomotoriske tradisjonen legger vekt på systematisk undersøkelse av hele kroppen for å kartlegge pasientens problemer og ressurser. I DOK undersøkes fire hovedområder: holdning, respirasjon, bevegelse og muskelkonsistens.

Boken har tre hoveddeler. I del 1 beskrives de 78 enkeltvariablene som inngår i DOK fordelt på 14 subskalaer, samt mange flere som inngår i en tidligere versjon, den Ressursorienterte kroppsundersøkelsen (ROK), med 293 variabler. Det går først frem i del 2 hvilke enkeltundersøkelser som hører med til kortversjonen. Hver enkeltundersøkelse har en gradert beskrivende skala som omgjøres til tall fra 0 til 6, eller fra 0 til – 6 (0 representerer det ideelle). Resultatet fra de fire kroppsdomenene kan ved DOK fremstilles i tabeller eller som profiler.

Del 2 i boken viser forskningen som ligger bak utviklingen av DOK. Denne delen blir svært oppramsende, med altfor mange tabeller med forkortinger. Det fremheves at de 14 subskalaene kan bidra til forståelse både av individuelle kroppsfunn og av funn på gruppenivå i større grad enn globale sumskårer og sumskårer for domenene. Del 3 gjengir de ulike undersøkelsesskjemaene som brukes ved DOK og ROK. Det synes ikke som om det er laget noe oversiktlig oppsummerende skjema for DOK.

Som manual virker boken uferdig og lite oversiktlig. Beskrivelsen av én variabel, med skala og illustrasjon, kan gå over to – tre sider, og rekkefølgen mellom beskrivelsene er ikke systematisk. Illustrasjonene er gode, men strammere språkform og bedre layout ville gjort boken mer tilgjengelig for flere enn dem som tar videreutdanning i denne formen for kroppsundersøkelse.

Anbefalte artikler