Globalt perspektiv på psykiatrien

Nils Retterstøl Om forfatteren
Artikkel

Sartorius, Norman

Fighting for mental health

A personal view

256 s, tab, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Pris GBP 30

ISBN 9-521-58243-1

Denne boken er skrevet av en av vår tids mest prominente og innflytelsesrike psykiatere, Norman Sartorius, mangeårig direktør for avdelingen for mental helse i World Health Organization, senere president i World Psychiatric Association og Association of European Psychiatrists. Den henvender seg i første rekke til psykiatere og representerer Sartorius’ syn på mange problemer psykiatrien står overfor i verden i dag. Noen av kapitlene er hentet fra foredrag han har holdt, eller publikasjoner han har utgitt.

Boken har tre hoveddeler. Første del handler om sammenhengen mellom helseprogrammer generelt og mentale helseprogrammer. Forfatteren fremhever at de bør være mer integrert fordi psykiske problemer lett overses i somatiske helseopplegg og somatiske problemer lett overses i psykiatriske programmer. Ytterligere vansker med integrasjon skyldes de stigmata som fortsatt knyttes til psykiske lidelser.

I neste del gjennomgås psykiatriens stilling innen primærhelsetjenesten og psykiateres bekymring for at psykiske lidelser ikke vies nok oppmerksomhet der. Veien å gå er å gi medarbeidere i primærhelsetjenesten best mulig kunnskap om psykiske lidelser og behandlingen av dem.

I tredje del gjennomgås behovet for mer spesifikke psykiatriske behandlingsopplegg. Sartorius fremhever her viktigheten av å inkludere familieprogrammer og selvhjelpsgrupper med veiledning.

Avslutningsvis påpeker han hvor liten tyngde psykiatriske behandlingsopplegg har i utviklingsland der så mange andre tiltak også er mangelfulle, og der strategien i oppbyggingen av psykiatrisk service må ta hensyn til lokale forhold.

Den psykiatrisk interesserte lege vil ha stort utbytte av å lese denne tankevekkende boken fra en så internasjonalt orientert forfatter. Mye vil nok fortone seg som velkjent stoff, en del også som kontroversielt. Boken er skrevet i en relativt populær form og tar også opp mange problemer vi sysler med i norsk psykiatri. Den fortjener å bli lest av mange.

Anbefalte artikler