Unødvendig kirurgi ved irritabel tarm

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Tall fra USA tyder på at det foretas mye unødvendig abdominalkirurgi hos pasienter med irritabel tarm-syndrom.

Irritabel tarm-syndrom er en hyppig tilstand som forårsaker store kostnader og krever mye ressurser. Tilstanden er assosiert med andre funksjonelle somatiske lidelser og med forskjellige psykologiske sykdommer.

I en ny studie fra San Diego undersøkte man effekten av kirurgiske inngrep hos pasienter med og uten irritabel tarm-syndrom (1). Studien omhandlet data fra ca. 90 000 personer over 18 år, som gjennomgikk årlig helsesjekk ved en privat helseorganisasjon (Kaisers Permanente) i årene 2000 – 02. Det ble lagt vekt på hyppigheten av følgende operasjoner: kolecystektomi, appendektomi, hysterektomi, ryggkirurgi, koronarkirurgi og kirurgi for ulcus ventriculi/duodeni.

I en multippel logistisk regresjonsanalyse var det signifikant forskjell mellom pasienter med og uten irritabel tarm-syndrom som hadde gjennomgått kolecystektomi (12 % mot 4 %), appendektomi (21 % mot 12 %), hysterektomi (33 % mot 17 %) og ryggkirurgi (4,4 % mot 3 %). Det var ingen forskjell i hyppigheten av koronar- og ulcuskirurgi mellom de to gruppene.

Irritabel tarm-syndrom er en tilstand uten mortalitet, men med en betydelig morbiditet og som er årsak til dårlig livskvalitet hos mange pasienter. Tallene fra USA viser at tilstanden ofte feiltolkes som symptomer som passer med andre lidelser som krever kirurgisk behandling. Kirurgiske inngrep er beheftet med en viss risiko for komplikasjoner. Også av den grunn er det viktig å stille diagnosen irritabel tarm-syndrom, for å unngå unødvendig kirurgi.

Det er utarbeidet enkle og valide symptomkriterier som gjør det mulig å diagnostisere irritabel tarm-syndrom uten invasive undersøkelser, bl.a. de såkalte Roma-kriteriene (2). Disse enkle redskapene er for lite kjent blant kolleger. Det er viktig å spre kunnskap om denne hyppige tilstanden og dens diagnoseverktøy.

Anbefalte artikler