Statiner til pasienter med høye transaminaseverdier

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Statinbruk gir ikke økt risiko for hepatotoksisitet hos pasienter med høye transaminaseverdier.

Ifølge Felleskatalogen skal statiner brukes med forsiktighet hos personer med høye transaminaseverdier og seponeres ved vedvarende forhøyede prøvenivåer under behandling. Det har hittil ikke vært systematisk undersøkt om disse pasientene har økt risiko for leverskade under statinterapi.

I en nylig publisert studie fra USA ble journaler fra tre grupper med høyt kolesterolnivå gjennomgått. Gruppe 1 bestod av 342 pasienter med høye transaminaseverdier som brukte statin, gruppe 2 av 1 437 personer med normale verdier som brukte statin og gruppe 3 av 2 245 personer med høye verdier som ikke brukte statin (1). Insidensen av økning i transaminaseverdi i de tre gruppene ble sammenliknet og delt inn i lett til moderat økning (opptil ti ganger utgangsverdi) og sterk økning (>10 ganger utgangsverdi).

Det var flere pasienter i gruppe 1 enn i gruppe 2 med lett til moderat (4,7 % mot 1,9 %) eller sterk økning i nivået (1,9 % mot 0,2 %). Imidlertid var det ingen forskjell i forekomsten av økte transaminaseverdier mellom gruppe 1 og gruppe 3 (lett til moderat økning: 4,7 % mot 6,4 %, sterk økning: 0,6 % mot 0,4 %). Insidensen av ytterligere økning av enzymnivået hos pasienter med høye verdier var altså uavhengig av statinmedikasjonen.

– Dette er ikke uventede funn. Hvis man skal starte med statin ved forhøyede transaminaseverdier, bør man de første tre månedene kontrollere leverprøver hver fjerde uke. Resultatene av denne studien gjør at man på ny bør vurdere om det er nødvendig å overvåke leverfunksjonen ved statinbehandling, sier Ståle Ritland, tidligere avdelingsoverlege ved Sykehuset Buskerud.

Anbefalte artikler