Brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester

Fra sentralstyret Møte 17.6.2004
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Beboere i sykehjem må skjermes mot betalingsordninger for enkelttjenester som i dag gjelder for dem som bor utenfor institusjon, mener Legeforeningen.

  Legeforeningen vil beholde dagens todelte betalingssystem for brukere i og utenfor eldreinstitusjon. Det kommer frem i foreningens høringssvar til Sosialdepartementet. Legeforeningen ser at det finnes gode argumenter for å harmonisere betalingsordningene i og utenfor institusjon, men fremhever at en eventuell harmonisering ikke må ramme syke, eldre i livets sluttfase.

  Legeforeningen tar utgangspunkt i pasientenes behov for å begrunne hvorfor dagens ordning bør beholdes. Beboere i sykehjem er i gjennomsnitt 84 år, de har fire eller flere diagnoser, sykdomsbildet er ofte komplisert og 70 % av dem er demente i ulik grad. De har ofte behov for et vidt spekter av tjenester. Derfor er nåværende institusjonsbetaling det som er best egnet for å sikre skrøpelige pasienter et verdig liv.

  Det bør ikke være tvil om at tjenestemottakere i sykehjem skal ha helsetjenester, ikke bare sosiale tjenester, mener Legeforeningen. Svake eldre har ofte behov for medisinsk hjelp, men ikke spesialiserte sykehustjenester. Det dreier seg ofte om tilstander som både kan og bør behandles i en døgninstitusjon som sykehjem, dersom det ytes kvalifisert hjelp. Sykehjemmenes oppgave som helseinstitusjon er derfor viktig.

  I Kvalitetsmeldingen (1) som ligger til grunn for Sosialdepartementets høringsnotat om brukerbetaling, oppfattes pleie- og omsorgstjenesten i første rekke som en sosial tjeneste, ikke en helsetjeneste. Sykehjem oppfattes som et boligtilbud til eldre, ikke som en helseinstitusjon. Legeforeningen mener at tjenestetilbudet til denne gruppen må defineres som helsetjenester, og at institusjonen de bor i må defineres som helseinstitusjon. Slik kan man sikre at tilbudet til disse brukerne hjemles i lovverk og forskrifter som ivaretar disse pasientenes individuelle behov. For å tydeliggjøre helsetjenestens rolle i sykehjemmene, har Legeforeningen ved flere anledninger fremhevet at ansvaret for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns pleie, bør overføres fra Sosialdepartementet til det som nå er omdøpt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Når all annen helsetjeneste, også helsetjenester til rusmiddelmisbrukere, er lagt til HOD, bør også forvaltningsansvaret for helsetjenesten til de eldste og svakeste overføres dit, mener Legeforeningen.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=45613

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media