Evaluering av elektronisk pasientjournal

Hallvard Lærum Om forfatteren
Artikkel

Evaluering er et utfordrende, men nødvendig ledd i utviklingen av informasjonssystemer som elektronisk pasientjournal (EPJ) i sykehus. Slike evalueringer bør kunne belyse systemets funksjon i sykehusets organisasjon fra flere sider. Til dette arbeidet er det nødvendig å benytte et utvalg undersøkelsesmetoder for å innhente både kvantitative og kvalitative data. Spørreskjemaer benyttes hyppig til å innhente kvantitative data i evalueringsstudier innen medisinsk informatikk. Mange av disse befatter seg med brukerfornøydhet, men få validerte spørreskjemaer tar for seg klinisk bruk av elektronisk pasientjournal. I tillegg er det publisert svært få sammenliknende studier av denne type systemer.

I doktorgradsarbeidet skisseres en metode for å kartlegge og evaluere et system med elektronisk pasientjournal ut fra en klinikers hverdag. Sentralt i denne metoden står et nyutviklet spørreskjema som tar utgangspunkt i et sett av 24 generelle kliniske arbeidsoppgaver. Settet av arbeidsoppgaver passer for leger i de fleste spesialiteter og dekker essensielle sider av deres informasjonsrelaterte arbeid. Arbeidsoppgavene benyttes i to seksjoner, henholdsvis om hyppighet i bruk av elektronisk pasientjournal og om gjennomføring av oppgavene. Ved hjelp av spørreskjemaet kan man raskt kartlegge potensiell effekt av EPJ-systemet på det kliniske arbeidet. Problematiske områder kan identifiseres ved å finne arbeidsoppgaver som støttes av systemet, men ikke brukes av legene, eller som er vanskeligere å gjennomføre når man benytter elektronisk pasientjournal. Disse resultatene kan sammenliknes over tid, fra sted til sted og mellom ulike systemer.

I denne avhandlingen beskrives utvikling, utprøvning, validering og anvendelse av spørreskjemaet. I tillegg beskrives to større undersøkelser, en nasjonal og en lokal, hvor spørreskjemaet er benyttet. Den nasjonale undersøkelsen (227 leger fra 19 sykehus) viste at en betydelig andel av implementert funksjonalitet i de tre EPJ-systemene ikke blir benyttet av legene. Den lokale undersøkelsen (70 av 80 leger) viste at overgang til «fullelektronisk» pasientjournal ved skanning og makulering av papirjournalen er mulig å gjennomføre. Alle legene brukte EPJ-systemet langt hyppigere enn ved andre tilsvarende sykehus. Bortsett fra en andel av legene ved medisinsk avdeling, fant de fleste legene at arbeidsoppgavene som systemet støttet, var blitt lettere å gjennomføre. Tilsvarende undersøkelse ble i tillegg gjennomført for sykepleiere og kontoransatte.

Når spørreskjemaet kombineres med andre – fortrinnsvis kvalitative – undersøkelsesmetoder, kan det med fordel benyttes som et orienterende ledd i evaluering av elektronisk pasientjournal i sykehus.

Avhandlingens tittel

Evaluering av elektronisk pasientjournal – med fokus på klinikeres arbeid

Utgår fra

Institutt for nevromedisin

Disputas 19.3. 2004

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anbefalte artikler