Bok med bred interesse om forskningsmetode

Nils Erik Gilhus Om forfatteren
Artikkel

Benestad, Haakon Breien

Laake, Petter

Forskningsmetode i medisin og biofag

476 s, tab, ill. Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 395ISBN 82-05-31115-3

Ved norske universiteter kreves det til doktorgraden et originalt vitenskapelig arbeid, men i tillegg gjennomgått forskeropplæring. Denne boken dekker elementene i det obligatoriske forskerkurset for PhD-graden ved de medisinske fakultetene i Norge. Forfatterne arbeider ved Universitetet i Oslo, og boken avspeiler kurset slik det holdes der, men kursene er nasjonalt samordnet, og boken er allmenngyldig. Den er like viktig for personer med alle typer fagbakgrunn i biomedisinsk forskning. De aller fleste kapitlene har samme høye relevans for annen naturvitenskapelig forskning.

Bokens 19 forfattere setter praktiske opplysninger og anbefalinger inn i et teoretisk rammeverk på en slik måte at begge aspekter ivaretas. De 14 kapitlene utgjør et naturlig hele med fornuftige tematiske avgrensninger, slik at alle viktige emner er dekket og at det ikke blir sjenerende overlapping. Redaktørene fortjener stor ros for dette og også for den enhetlige formen kapitlene har. Det er klargjørende overskrifter hele veien, slik at boken er lett å finne frem i samt et godt stikkordregister. Redaktørenes brede forsknings- og veiledningserfaring skinner gjennom på en god og sterk måte.

Kapitlene speiler kravene til biomedisinsk forskeropplæring. Grunnleggende er kapitlene om vitenskapsteori og etikk, der gjeldende konvensjoner fra Europarådet og Europaparlamentet samt Helsinkideklarasjonen er tatt inn i sin helhet. Kapitlene er betimelige ikke minst for debatten om forskningsetikk, der enkelte sneversynte ønsker å kneble deler av den fremtidsrettede biomedisinske forskningen. Et av nøkkelkapitlene er Forskning i metode og planlegging. Dette inneholder svarene på spørsmål som alle doktorgradskandidater stilles under disputasen og anbefales pugget av denne gruppen.

Kapitler om klinisk, epidemiologisk og kvalitativ forskning har elementer som gjør at de nitid bør leses også av dem som ikke driver akkurat denne typen biomedisinsk forskning. Kapitlene om litteratursøk, statistisk analyse og vitenskapelig skriftlig og verbal kommunikasjon er svært matnyttige og med velvalgte råd og eksempler.

Denne boken er viktig for å fremme norsk biomedisinsk forskning. Den bør være obligatorisk for alle doktorgradskandidater, forskerlinjestudenter og doktorgradsveiledere. Den vil være av stor interesse for alle som driver forskning, men også for dem som leser og vurderer vitenskapelige artikler, og det inkluderer blant annet alle Tidsskriftets lesere. Boken kan og bør leses fra perm til perm. Men samtidig er den velegnet til å leses kapittelvis og brukes som oppslagsbok. Ikke bare vil denne boken få en stor leserkrets: Vi som har den, vil lese i den ofte, og bruke den i det daglige arbeidet slik at vitenskapelig handling og tanke fremmes.

Anbefalte artikler