Turnusrådet møter turnusleger

Olav Thorsen Om forfatteren
Artikkel

Turnusrådet, Legeforeningens og sentralstyrets rådgivende organ i turnussaker, har de siste årene gjennomført besøk til sykehus og allmennpraksis over hele landet.

Christina Bang, Elisabeth Sætnan, Kai I. Müller, Anna Maria Hernandez og Liyew A. Desta var blant de turnuslegene rådet møtte ved sitt besøk til Elverum sykehus. Foto Olav Thorsen

Besøkene har blant annet vært lagt til Tromsø, Trondheim, Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. Nå sist i juni fikk de fire sykehusene i Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik besøk, samt to allmennlegekontor i Hamar og Gjøvik.

Når rådet velger tjenestested det skal besøke, kan det være på bakgrunn av et ønske om å se nærmere på sykehusavdelinger og kommuner som har turnusleger – både de «gode» og «mindre gode» – ut ifra innsendte rapporteringsskjemaer, eventuelt med supplerende opplysninger fra utfylte loggbøker.

Besøk etter fast mal

Turnusrådet jobber etter en modell for systematisk og kontinuerlig evaluering og faglig oppfølging av turnustjenesten for leger. Rådet rapporterer til Legeforeningens sentralstyre, som eventuelt melder videre til den helsemyndigheten som skal ha det overordnede ansvar for turnustjenesten.

Besøkene legges opp etter mal utarbeidet av rådet. Det legges vekt på gjensidig utveksling av erfaringer og inspirasjon, for å vurdere og evaluere det faglige opplegget for turnuslegene. Rådet tar mål av seg til å rekke rundt til alle turnussykehus (ca. 60) i løpet av ti år.

Anbefaler tiltak

Som forberedelse til sykehusbesøkene skal turnuslegene, veilederne og lederen i utdanningsutvalget ha sendt sine rapporteringsskjema/loggbøker om turnustjenesten ved de respektive avdelingen(e) til Turnusrådet. Skjemaene vil danne grunnlag for diskusjon i møtet. Det skal legges stor vekt på problemløsning, enten dette skjer ved diskusjon i gruppen eller ved forslag til løsninger fra rådets medlemmer.

Møtene er tredelte: Turnuslegene og deres tillitsvalgte fra Yngre legers forening (Ylf) møter på en egen del, veilederne og avdelingsoverlegen samt lederen i utdanningsutvalget på en del, og til slutt samles alle. Møtet holdes i en lett og uformell tone, men dog med rimelig streng struktur og tidsrammer.

Etter besøket sender Turnusrådet møtereferat til de tilstedeværende som godkjenner dette. På grunnlag av referatet gjør rådet sine vurderinger og anbefaler tiltak som turnusstedene og/eller Legeforeningen bør iverksette. Dersom det kan bli sanksjoner overfor turnusstedet, må dette gå klart frem med definerte krav og konsekvenser av ikke innfridde krav innen de oppgitte tidsfrister.

På tilsvarende måte besøker to eller tre representanter fra Turnusrådet allmennlegekontor i kommunene. Rådet kan også da velge å se nærmere på enkelte av tjenestestedene, ut ifra evalueringsrapportene. Til sammen kan en slik besøksrunde for Turnusrådet bestå av både felles møte med turnuslegene og veilederne i kommunen, samt besøk på utvalgte legekontor.

Følger utviklingen

Turnusrådets siste besøk var til sykehusene rundt Mjøsa, i tillegg til besøk hos turnusleger i to allmennpraksiser. Rådet var representert ved Olav Thorsen (leder), Jo-Endre Midtbu (Ylf), Erlend Strønen (Nmf), Synne Torkildsen (Ylf), Unni Aanes (Aplf), Liv Marit Fagerli (Ylfs kontor), Inger Kristin Aase (Of), Åse Brinchmann-Hansen og Øydis Rinde Jarandsen (begge fra Legeforeningens sekretariat).

Turnuslegene ved sykehusene i Hamar og Elverum ble intervjuet første dagen om hvordan delt turnus i kirurgi fungerer. Turnuslegene ved disse to sykehusene har tre måneder hver, i og med at ortopedidelen er lagt til Hamar sykehus, mens bløtdelskirurgien foretas i Elverum. Evalueringen så langt viser at det faglige innholdet i denne delen av turnus ivaretas på en tilfredsstillende måte, på tross av avstanden mellom sykehusene. Dagen etter besøkte Turnusrådet sykehusene i Lillehammer og Gjøvik, som fra høsten planlegger en liknende oppdeling mellom ortopedi (Lillehammer) og bløtdelskirurgi (Gjøvik). Her har sykehuset foreslått en annen modell, som er tenkt å ivareta turnuslegenes behov for begge typer tjeneste ved hjelp av dagkirurgisk tjeneste. Turnusrådet følger utviklingen her, og vil lese evalueringene fra en slik løsning nøye.

Les mer om Turnusrådet: www.legeforeningen.no/index.gan?id=536

Anbefalte artikler