Spesialistutdanningen ved sykehus

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rapporter fra 816 utdanningsavdelinger ved norske sykehus bekrefter den positive tendensen om at de formelle spesialistreglene overholdes i økende grad.

  Spesialistreglene avkrever at godkjente utdanningsinstitusjoner hvert år rapporterer om utdanningsvirksomheten. Rapporteringen skjer i etterkant av hvert utdanningsår og omfatter beskrivelse av avdelingenes læringsmiljø som bemanning, undervisning, veiledning, supervisjon, praktiske ferdigheter, utstyr, aktivitetsnivå og forskning.

  Alle de nær 816 sykehusavdelingene som rapporterte i 2002, innfridde formelle krav som etablert utdanningsutvalg, minimum 90 minutter internundervisning per uke og individuell veiledning. Det ble satt av noe mer tid til teoretisk undervisning ved gruppe I-avdelingene. Utdanningsutvalgene møttes 3– 4 ganger per år, og noe i overkant av 80 % av legene under spesialisering møtte til den obligatoriske undervisningen. Ca. 85 % av avdelingene meldte at veiledningsordningen kom i gang innen en måned etter tilsetting. Ca. 95 % av legene under spesialisering hadde fått utarbeidet individuell utdanningsplan. Det var noe lavere andel ved gruppe I-avdelinger. Nær 70 % av avdelingene gjennomførte evaluering hvert halvår. Det var noe lavere andel ved gruppe I-avdelingene.

  Halvparten av den teoretiske undervisningen var basert på forelesninger. Den øvrige undervisningen var fordelt på gjennomgåelse av tidsskrifter, prosedyrer og bruk av kasuistikker. Leger under spesialisering stod for ca. 30 % av internundervisningen. Det var tilgang til PC, Internett, Medline, relevante tidsskrifter og fagbøker ved nær alle avdelingene. Rundt 95 % av avdelingene gav alltid permisjon til nødvendig kursutdanning.

  Ser vi spesielt på gruppe I-avdelingene, pågikk det studier innen fagutvikling, kvalitetsutvikling og forskning der lege under spesialisering kunne delta ved drøyt 90 % av avdelingene, ca. 60 % deltok i studier. Rundt 95 % av avdelingene opplyste at de tilbød legene forskningsveiledning og ca. 50 % fikk et slikt tilbud.

  Gjennom de siste årene har vi sett en stadig bedring i å innfri de formelle kravene til spesialistreglene. I det videre arbeidet vil vi særlig fokusere på veiledningsordningen og evaluering, herunder hvordan de individuelle utdanningsplanene brukes i spesialistutdanningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media