SOP – et supplement til alderspensjonen

Einar Espolin Johnson, Grethe Veiåker Nilsen Om forfatterne
Artikkel

I motsetning til de fleste andre pensjonsordninger er Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), svært enkelt innrettet.

Bruttopensjonen, dvs. samlet pensjon før samordning, er lik for alle. Forutsatt full opptjeningstid, dvs. 35 års virksomhet som lege i heldagsarbeid i Norge, utgjør den i 2004 kr 308 749. Nettopensjonen, dvs. den pensjonen som kommer til utbetaling fra SOP, fremkommer ved å gjøre fradrag i bruttopensjonen for de pensjoner man har rett til fra folketrygden og tjenestepensjonsordninger.

Retten til alderspensjon inntrer fra det tidspunkt medlemmet tar ut alderspensjon fra folketrygden, dvs. tidligst fra fylte 67 år og senest fra fylte 70 år. Har legen arbeidsinntekt, avkortes pensjonen fra folketrygden ved at det gjøres et fradrag i pensjonen – tilsvarende 40 % av pensjonsgivende inntekt over to ganger folketrygdens grunnbeløp – ved den siste reguleringen utgjør den kr 113 722. SOP alderspensjon avkortes tilsvarende den prosentmessige reduksjonen i folketrygdens alderspensjon. Virkningen av avkortningen er ikke så ugunstig som mange later til å tro.

For eksempel vil en pensjonist mellom 67 og 70 år som har inntekt på kr 300 000, få redusert pensjonen fra folketrygden med kr 74 511 (40 %). Utgjorde pensjonen fra folketrygden i utgangspunktet kr 230 000, er fradraget 32,4 %. Restpensjonen fra folketrygden er da kr 155 489. For en lege uten tjenestepensjoner utgjør SOPs nettopensjon i et slikt tilfelle kr 53 236. Summen av inntekt, pensjon fra folketrygden og SOP blir kr 508 725.

Til orientering hadde SOP ved utgangen av 2003 i alt 475 alderspensjonister, og det ble utbetalt til sammen kr 33 532 027 i alderspensjon fra ordningen. Gjennomsnittlig netto alderspensjon utgjorde kr 66 895.

Anbefalte artikler