()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hva syntes delegatene var den viktigste saken som ble tatt opp på møtet, og hvorfor? Vi har spurt et knippe på ni delegerte leger fra organisasjonens ulike organer.

  Elisabeth Siebke, Norsk barnelegeforening

  Elisabeth Siebke, Norsk barnelegeforening

  – Vedtaket som ble fattet om forholdet til legemiddelindustrien, som også medfører at vi skal være fristilt industrien i vår etter- og videreutdanning, var viktig. Jeg tror én av konsekvensene av vedtaket blir at integreringen av spesialforeningene i Legeforeningen blir styrket, sier Siebke, som er spesialist i barnesykdommer ved Ålesund sjukehus.

  – Jeg hadde også forventninger til organisasjonsdebatten. For meg er det viktig at den faglige profilen blir styrket. En undersøkelse blant kolleger som ble lagt frem på ledermøtet 2003, viser at sykehusleger, både i Overlegeforeningen og i Yngre legers forening, setter fag foran lønn og arbeidsvilkår når de skal prioritere blant de oppgavene de mener Legeforeningen skal arbeide med. Jeg var også spent på hva delegatene gav av tilbakemeldinger på prosessen så langt.

  Arne Laudal Refsum, Oslo legeforening

  Arne Laudal Refsum, Oslo legeforening

  – Jeg synes det er svært viktig og positivt at landsstyret sattepsykisk helsevern i fremste linje. Gjennom resolusjonen om å styrke helsetjenesten for mennesker med psykiske lidelser, uttrykte landsstyret et tydelig ønske om å prioritere og løfte frem en av de svakeste pasientgruppene, og ett av de fagene i medisinen som har dårligst rekruttering, sier Refsum, som er kirurg ved Diakonhjemmet sykehus.

  – Den prinsipielt viktigste saken var forholdet til legemiddelindustrien. Vi gjorde et riktig valg, dog uten å foreta en konsekvensanalyse på forhånd. Det er et dilemma. Vedtaket kan få store konsekvenser for utdanning og vedlikehold av kunnskap, som pasientene kanskje ikke er tjent med på sikt, legger han til.

  Erik Waale Næss, Telemark lægeforening

  Erik Waale Næss, Telemark lægeforening

  – Det var to interessante dager på landsstyremøtet. Jeg synes debatten rundt forholdet til legemiddelindustrien var interessant og viktig. Diskusjonen om turnus og legeoverskudd var også svært engasjerende, sier Waale Næss, som er psykiater og seksjonsoverlege ved psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Telemark, Skien.

  Han peker spesielt på det store behovet for turnusplasser i psykiatrien. – Her må det gjøres noe, og det hadde vært fint om Legeforeningen kunne ta tak i dette. Han hadde også utbytte av innledningen om helsetjenesten til mennesker med psykiske lidelser, og den etterfølgende debatten.

  Erling Mjanger, Hordaland legeforening

  Erling Mjanger, Hordaland legeforening

  – Både saken om samhandling med legemiddelindustrien og prioritering, som var tema for den helsepolitiske debatten, er prinsipielt viktige temaer, mener Mjanger. Anestesilegen ved Haukeland Universitetssykehus savner bedre nasjonale føringer mellom de som har bevilgende makt til sykehusene og de som skal prioritere behandling i sykehusene. Dette vil være positivt både for pasienter og helsepersonell.

  – Det er også bra at vi har fått et flertallsvedtak på at utdanning og vedlikehold av kunnskap og kompetanse skal være uavhengig av industrien. Vedtaket er ingen kritikk av industrien, som vi er avhengige av i et faglig samarbeid. Men Legeforeningen må være uhildet, og ha ryddige linjer når det gjelder sponsing. Det er viktig for legers troverdighet. Jeg opplever at det er ganske bredt flertall blant mine kolleger om at lovpålagt utdanning skal være uavhengig av støtte fra industrien.

  Ingvild Elie Brunborg Morton, Yngre legers forening (Ylf)

  Ingvild Elie Brunborg Morton, Yngre legers forening (Ylf)

  – Flere av sakene som har vært diskutert på landsstyremøtet har vært interessante, men jeg vil trekke frem samhandling med legemiddelindustrien som den viktigste, sier Morton, som er hovedtillitsvalgt for Ylf og arbeider ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Lillestrømklinikken. – Denne saken har vi i Ylf vært opptatt av i lengre tid, og vi er svært fornøyd med det vedtaket som nå er fattet.

  Hun forteller at dette var hennes første landsstyremøte, og at det har vært spennende å se dynamikken i hvordan landsstyret jobber.

  Arild Tandberg, Oppland legeforening

  Arild Tandberg, Oppland legeforening

  – Det har vært viktige og engasjerende temaer som har vært oppe til debatt i år, sierTandberg, privatpraktiserende gynekolog og leder av Oppland legeforening.

  – Innledningene var svært gode, og jeg synes salen var aktivt med fra første stund. Jeg vil spesielt berømme studentene for svært gode innlegg, sier han. Tandberg, som var til stede på sitt tredje landsstyremøte, nevner også at det har vært et svært hyggelig landsstyremøte sosialt sett. – I tillegg til det faglige er landsstyremøtet en hyggelig og nyttig møteplass for kolleger på tvers av fag og fylkesgrenser, sier han.

  Karin Frydenberg, Alment praktiserende lægers forening (Aplf)

  Karin Frydenberg, Alment praktiserende lægers forening (Aplf)

  – Prioriteringsdebatten var både viktig og interessant. Tankene fra den bør få en større plass i avgjørelser og forordninger i vår hverdag. Altfor ofte setter vi i gang dyr behandling og utredning som pasienten ikke ønsker, eller som til og med viser seg å skade. Det er viktig at politikerne gjør beslutninger som støttes av faglige utredninger også på dette området, sier Frydenberg, styremedlem i Aplf og allmennlege på Skreia i Oppland.

  – Ellers vil jeg trekke frem debatten om samhandlingen med industrien som viktig. Det er betryggende at vi har landet på et strengere regelverk enn det vi hadde, selv om vedtaket fører til at en del av de kursene vi arrangerer får en mye strammere økonomi. Jeg synes derimot det er uansvarlig at det ikke samtidig ble vedtatt en større kontingentøkning, for å dekke opp inntektskuttet som rammer mange ledd i foreningen. Jeg mener saken burde vært bedre planlagt, sett i forhold til hvilke konsekvenser dette vil få for Legeforeningen som helhet.

  – Diskusjonen rundt psykiatrireformen var også svært interessant. Samarbeidet med annenlinjetjenesten er viktig for meg som allmennlege, hvor kontakten med spesialisthelsetjenesten ofte har vært vanskelig. Det er viktig og nødvendig med et godt faglig nettverk for psykisk syke, sier hun.

  Lena-Kristin Nerdal, Norsk medisinstudentforening (Nmf)

  Lena-Kristin Nerdal, Norsk medisinstudentforening (Nmf)

  – Jeg vil fremheve debatten om turnustjenesten som den mest interessante på møtet, sier Nerdal, som studerer ved Universitetet i Tromsø, og var en av sju medisinstudenter som deltok på landsstyremøtet.

  – Det er godt å oppleve at problemene knyttet til turnustjenesten nå blir tatt på alvor. Det er mange som har deltatt i arbeidet med å sette fokus på dette det siste året, og det er derfor godt å se at budskapet har nådd inn. Det er også viktig at debatten har vært rettet inn mot kvaliteten på turnustjenesten, sier hun.

  Anne Kristine Fagerheim, Nordland legeforening

  Anne Kristine Fagerheim, Nordland legeforening

  – Jeg synes debatten om samhandling med legemiddelindustrien var både overraskende og interessant. Jeg hadde ikke forventet at det var en så unison enighet i denne saken. Jeg trodde sentralstyrets forslag til vedtak i utgangspunktet var radikalt, sier Fagerheim, som var til stede på sitt første landsstyremøte og til daglig er assistentlege ved medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø.

  – Turnustjenesten og legeoverskudd er også viktige temaer for Legeforeningen, og det kom mange viktige innspill under denne debatten, sier Fagerheim, som selv var ute i turnustjeneste for knappe to år siden.

  De til sammen 123 landsstyredelegatene kunne nyte utsikten i vakre omgivelser på Hotel Alexandra, Indre Nordfjord, i uken…
  De til sammen 123 landsstyredelegatene kunne nyte utsikten i vakre omgivelser på Hotel Alexandra, Indre Nordfjord, i uken før pinse. Foto Lisbet T. Kongsvik
  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media