Endoskopisk screening for kolorektalcancer

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kolorektalcancer er den hyppigste kreftformen i Norge, og forekomsten er økende. De aller fleste tilfeller utvikler seg via benigne polypper (adenomer), over en lang tidsperiode (ca. ti år). For å finne ut om bruk av endoskopi med fjerning av adenomer kan føre til reduksjon i forekomsten, ble det initiert en stor norsk studie, den såkalte NORCCAP-undersøkelsen (NORwegian Colorectal CAncer Prevention).

  NORCCAP er en randomisert undersøkelse, hvor 21 000 kvinner og menn fra Telemark og Oslo i alderen 50 – 64 år (tilfeldig trukket fra folkeregisteret) ble invitert til screening for kolorektalcancer ved hjelp av sigmoidoskopi. Deltakere som fikk påvist adenomer ved denne undersøkelsen, ble tilbudt full koloskopi med fjerning av polypper innen 4 – 6 uker. Avhandlingen omhandler gjennomføringen av NORCCAP-screeningperioden, samt spesielle problemstillinger innen forebygging av kolorektalcancer ved hjelp av endoskopi.

  Screeningen i NORCCAP ble gjennomført over tre år (1999 – 2001). Fremmøtet var høyt (65 %), og over 12 000 undersøkelser ble gjennomført. Fremmøtet var noe lavere i Oslo (60 %), sammenliknet med Telemark (70 %).

  Det er kjent at 30 – 50 % av pasientene klager over varierende grad av smerter og ubehag i abdomen i forbindelse med undersøkelsen, ofte forårsaket av luft som må blåses inn i tykktarmen for optimal oversikt under prosedyren. Det ble testet en metode for å minske smerter og ubehag i forbindelse med endoskopisk screening ved hjelp av insufflering av karbondioksid (CO₂) istedenfor luft under endoskopien. To randomiserte studier ble gjennomført, og det ble vist at insufflering av CO₂ fører til signifikant mindre smerter, sammenliknet med den tradisjonelle metoden (insufflering av luft). Dette kan føre til økt aksept for endoskopisk screening i befolkningen, og dermed høyere fremmøte.

  I en annen randomisert studie ble det vist at bruken av et nytt engangsendoskop gjør det mulig å gjennomføre desentralisert screening utenfor tettbygde strøk ved hjelp av mobile endoskopienheter. Dette har ikke vært mulig med det utstyret som brukes i dag, først og fremst pga. lite mobile vaskemaskiner. Muligheten for desentralisert screening kan være til hjelp når det gjelder eventuell fremtidig innføring av landsomfattende screening for kolorektalcancer i Norge.

  Til slutt ble det foretatt en studie av kvaliteten på endoskopier utført av de forskjellige endoskopørene i NORCCAP. Det var til dels store forskjeller endoskopørene imellom i funn av patologiske forandringer. Dette indikerer at det er behov for kontinuerlig kvalitetskontroll og programmer for kvalitetsutvikling innen screening for kolorektalcancer.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Colorectal cancer screening by flexible sigmoidoscopy. Aspects of quality control and quality improvement based on experience from the NORCCAP (NORwegian Colorectal CAncer Prevention) trial

  Utgår fra

  Utgår fra

  Kreftregisteret

  og

  Sykehuset Telemark, Skien

  Disputas 14.1. 2004

  Disputas 14.1. 2004

  Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media