Ikke-informasjon fra legemiddelfirma

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger som arbeider i psykiatrien mottok nylig et informasjonsskriv kalt Eldre pasienter og atypiske antipsykotika, fra Pfizer (1), som er produsent av medikamentet ziprasidon (Zeldox). Det var skrevet fordi det i den siste tiden er rapportert om økt risiko for apopleksi hos eldre demente pasienter ved behandling med enkelte antipsykotika.

  Jeg fant skrivet svært provoserende. Etter mitt syn er det et manipulerende og utidig forsøk fra ett firma på å sko seg på andres vansker. Det er påfallende at skrivet ikke nevner noe om hva som kan være den reseptormessige årsaken til at problemet med kardiovaskulære episoder ikke er observert med ziprasidon. Dette ville det være svært naturlig å gjøre i og med at dette var bakgrunnen for utsendelsen av skrivet. Det oppstår dermed umiddelbart et inntrykk av at brevets generelle informasjon om reseptorprofilene tjener andre hensikter; et indirekte fremstøt for en generell promotering av eget produkt, som i beste fall har en uklar sammenheng med den faglige kjerne i saken.

  Tabellen i skrivet er dessuten ufullstendig og ikke tilstrekkelig forklart – kun på en overforenklet måte med at «høy verdi» har en viss betydning. Hva er høyt og hva er lavt? Hva avspeiler egentlig tallene utover enheten nM? Igjen blir inntrykket at det som teller for produsenten, er å vise et eller annet som kan tolkes positivt for sitt produkt, mens den nøyaktige faglige informasjonen er underordnet. Ziprasidon tilskrives «høy affinitet» for serotoninreseptorene, med tallverdier som sprer seg over 0,39, 9,3 og 76! Mens alfa-1 har «liten eller ingen affinitet» med verdien 13 og histamin liten/ingen affinitet med 47 (!). Kort sagt blir tabellen ikke mulig å tolke uten å ha kjemisk detaljkunnskap om disse farmakodynamiske parametrene. Da fungerer utsagnene manipulerende.

  Det hevdes også at «Zeldox er et antipsykotikum med en unik kombinasjon av farmakologisk aktivitet på humane reseptorer» (1). Fordi dette kan sies om alle antipsykotika, blir også denne formuleringen manipulerende. Videre heter det at dette «er årsaken til Zeldox’ kliniske effekt på positive, negative og kognitive symptomer på schizofreni...». Dette er like selvsagt og intetsigende. Samlet sett får brevet en promoterende effekt på bakgrunn av ikke-informasjon.

  Brevet virker på meg provoserende først og fremst fordi det inneholder så ufullstendig og intetsigende faglig informasjon at jeg ikke kan bedømme preparatet på eget grunnlag. Det jeg oppfatter som bakenforliggende hensikter blir da enda tydeligere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media