Sosialpsykologisk om det omsorgsfulle mennesket

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nafstad, Hilde Eileen

  Det omsorgsfulle mennesket

  Et psykologisk alternativ. 215 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 365

  ISBN 82- 05-32941-9

  Hvordan er egentlig betingelsene for det omsorgsfulle mennesket i vårt opsjonssamfunn? Hvordan ser man i moderne psykologi på utviklingen av evnen til å gi omsorg og mulighetene for å vise omsorg for andre? Bidragsyterne til denne boken prøver å favne svært vidt i sin reflekterende tilnærming. Og leseren får et innblikk i diskusjoner med relevans for spørsmål om omsorg innen en rekke fagfelter: sosialpsykologi, kulturpsykologi, språkpsykologi og kommunikasjonsteori, utviklingspsykologi, sosiologi, sosialfilosofi og etikk (men merkelig nok ikke innen psykoanalysen).

  En rød tråd i bidragene er protesten mot at mennesket utelukkende er motivert ut fra en snever egeninteresse, uten altruisme, og at omsorgs- og kommunikasjonsfenomenene kan studeres utelukkende med naturvitenskapelig metodikk. En annen rød tråd er påvisningen av at med økende individuell frihet kommer en ny sosial avhengighet, nye belastninger og utrygghet, også innenfor det såkalte inkluderende arbeidsliv.

  Boken er først og fremst rettet mot psykologistudenter. Men flere av kapitlene er også av interesse for legeprofesjonen. Karsten Hundeide har for eksempel en glimrende gjennomgang av voksenomsorgens betydning for barnets utvikling og de alvorlige følger en blokkering av denne kan lede til. Filosofen Arne Johan Vetlesen diskuterer på en meget relevant måte de patologifremmende faktorer i opsjonssamfunnet. Lars Klemsdals drøfting av individualiseringens problemer i arbeidslivet kan utvilsomt være nyttig lesing for bedriftsleger.

  Noen lærebok om omsorg i tradisjonell forstand er dette ikke. Heller en tankevekker for noen hver.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media