Alkohol – ingen ordinær vare!

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Babor, Thomas

  Caetano, Raul

  Casswell, Sally

  Alcohol: No ordinary commodity

  Research and public policy. 301 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2003. Pris GBP 30

  ISBN 0 -19 -263261-2

  I et formidabelt dugnadsarbeid har 15 internasjonalt kjente alkoholforskere gått igjennom tilgjengelige forskningsdata og skrevet seg frem til konsensus om effekten av forebyggingstiltak. Boken er å betrakte som et hjelpemiddel i utviklingen av nye strategier for å bekjempe alkoholskader i vår tid, og det er anlagt et bredt globalt perspektiv på oppgaven.

  Tittelen henspiller på den oppfatning at alkohol er en vare som må behandles som enhver annen lovlig vare på markedet. En historisk alkoholpolitisk gjennomgang i første del av boken viser imidlertid at det til alle tider har vært nødvendig med tiltak for å begrense skadelig alkoholbruk.

  I andre del beskrives alkoholens skadelige virkninger. Konsum og drikkemønster i et globalt perspektiv viser at skadelig alkoholbruk bidrar til 4,0 % av sykdomsbyrden, målt som Disability Adjusted Life Years (DALYs). Til sammenlikning medvirker tobakk til 4,1 %, mens andre rusmidler bidrar mindre enn 1 %. Alkohol bidrar forholdsvis mer i Europa og Amerika enn i resten av verden.

  I tredje del blir verktøykassen for forebygging gjennomgått. Ikke uventet er det de generelle befolkningsrettede tiltakene som gir best effekt på forbruk og derved på helseskader. Helseopplysning har gjennomgående liten, om noen, effekt, mens tiltak rettet mot tidlig identifisering og behandling av misbruk ser ut til å ha noe effekt.

  I fjerde del behandles bl.a. motkreftene mot en kunnskapsbasert forebyggingsstrategi. Sterke økonomiske interesser er tjent med en liberal alkoholpolitikk, og alkoholprodusentene er ivrige lobbyister inn mot nasjonale og internasjonale beslutningsorganer. Der tar de til orde for strategier rettet mot enkeltindivider fremfor generelle virkemidler. Vinner man også opinionen for denne politikken, blir det mindre aksept for de effektive virkemidlene, som avgifter og tilgjengelighetsbegrensning. I vårt land kan vi oppleve det paradoks at en regjering ledet av en statsminister fra vårt fremste avholdsparti er en pådriver for liberaliseringen av alkoholpolitikken. Internasjonale handelsavtaler og økt globalt samkvem gjør det dessuten umulig å føre en selvstendig nasjonal politikk på feltet.

  Boken avsluttes med en oppsummering av effekter av virkemidler. For helseopplyseren er dette bedrøvelig lesing. Uansett hvordan appellen til moderat og fornuftig konsum utformes, synes den ikke å ha noen effekt på alkoholskadene. Og industrien støtter mer bruk av det som ikke virker, mens samfunnet må sørge for mer behandling. Alkoholpolitikk er produktet av konkurrerende interesser, verdier og ideologier. I en tid da samfunnskontroll ikke aksepteres av opinionen, kreves nye strategier for forebygging av helseskader som følge av alkoholbruk.

  Denne boken bør være obligatorisk lesing for alle som arbeider med alkoholpolitikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media