Aktuelt om tortur

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cohn, Jørgen

  Strøm, Mona

  Tortur og helseskade

  137 s, tab, ill. Oslo: Gydendal Akademisk, 2003.Pris NOK 245

  ISBN 82- 05-30973-6

  Denne boken er et engasjert innlegg om tortur og helseskader, rettet mot helsepersonell og andre som kommer i kontakt med asylsøkere og flyktninger. Forfatterne ønsker å øke kompetansen og stimulere til tverrfaglig samarbeid for å kunne hjelpe torturofre til et verdigere liv. Boken bygger på et mangeårig engasjement for asylsøkere og flyktninger, inklusive helseundersøkelser.

  Boken gir en beskrivelse av historiske trekk ved tortur, en nøye gjennomgang av forskjellige torturmetoder og en inngående skildring av fengselsforhold i land der tortur forekommer – og det er dessverre mange. Forfatterne gir uttrykk for hvordan de mener en helseundersøkelse av asylsøkere skal utføres, med anbefalinger for rehabilitering. Juristenes ansvar tas opp med vekt på den unnfallenhet som forekommer internasjonalt. Siste kapittel skisserer etiske problemstillinger ved brudd på menneskerettighetene. Mange kasusbeskrivelser og flere dikt er tatt med.

  Forfatterne målbærer sterk kritikk av hvordan mennesker kan behandles under totalitære forhold, og også av hvordan flyktninger kan behandles i Norge. Den mistenkeliggjøring mange utsettes for, gir ikke godt grunnlag for rehabilitering, det gjør heller ikke trusselen om å bli sendt tilbake til det landet der man ble torturert. Forfatterne er moralsk indignert, ofte med rette. Men engasjement og indignasjon er ikke nok til å gi en god innføring i et komplisert tema. Stilen er assosierende, den mangler presisjon og er ofte mer preget av påstander enn av argumentasjon. Boken er nesten helt fri for referanser til eksisterende forskningslitteratur om forståelse, undersøkelse og behandling av ekstremt traumatiserte, og mange av synspunktene har liten tilknytning til den faglig debatten.

  Det gis et overfladisk bilde av psykiske ettervirkninger av ekstrem traumatisering. Det hevdes bl.a. at torturoverleverens reaksjoner er «normale», til og med et «sunnhetstegn», til tross for at følgetilstanden kan være invalidiserende. Forslagene til behandling/rehabilitering er ufullkomne, og boken virker såpass lite gjennomarbeidet at man undres over forlagskonsulentens innsats. På denne bakgrunn er det dessverre vanskelig å anbefale den som en grunnbok for helsearbeidere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media