Folsyre og risiko for slag

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Kan et høyt inntak av folsyre redusere risikoen for iskemisk hjerneslag?

I en prospektiv studie ble over 43 000 mannlige helsearbeidere som var 40 – 75 år gamle i 1986, fulgt opp i 14 år med kostanamnese, registrering av livsstil og medisinske hendelser (1). Ved starten av studien hadde de ikke kardiovaskulær sykdom eller diabetes.

I observasjonsperioden oppstod 725 tilfeller av hjerneslag. Inntak av folat var assosiert med signifikant lavere risiko for iskemisk, men ikke hemoragisk slag. Justert relativ risiko for iskemisk slag var 0,71 (95 % KI 0,52 – 0,96) for mennene med størst inntak av folat (høyeste kvintil) sammenliknet med mennene med lavest folatkonsum.

– Studien har begrensninger. Den er utført i en spesiell populasjon, og det er ikke sikkert funnene gjelder for andre befolkninger. Gruppen med størst inntak av folat skilte seg fra dem med lavt inntak ved at de var mer fysisk aktive, røykte mindre og hadde større forbruk av acetylsalisylsyre og blodtrykkssenkende medikamenter. Selv om man tok hensyn til dette i analysen, kan man neppe justere bort alle effekter av helserelatert atferd, sier overlege Kaare Harald Bønaa ved Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital.

– Kontrollerte intervensjonsstudier kan besvare spørsmålet om folsyre reduserer risikoen for slag. Flere studier er igangsatt og den første er nylig publisert (2). I den fant man ingen beskyttende effekt av folsyre. Det eksisterer altså fortsatt ikke noe vitenskapelig grunnlag for å anbefale folsyre i forebygging av hjerneslag, sier Bønaa.

Anbefalte artikler