Astri Thorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astri Thorsen

Nina Refsum, Gunn Fredriksen, Per Lund, Liv Unni Naalsund, Johan F.B. Sandal, Astri Thorsen
06.05.2004
Sykehusapotekene er en del av spesialisthelsetjenesten. Som følge av sykehusreformen ble de organisert i egne helseforetak eller ansvarlige selskaper, eid av de regionale helseforetakene...
Nina Refsum, Gunn Fredriksen, Per Lund, Liv Unni Naalsund, Johan F.B. Sandal, Astri Thorsen
17.06.2004
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1263 – 4 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 9/2004, side 1263, 2. kolonne, linje 9, skal stå: …Lange & Granås (1). I litteraturlisten, referanse 1, skal stå...