Urinlekkasje etter svangerskap og fødsel

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I studien som danner grunnlag for denne avhandlingen, undersøkte vi forekomsten av urinlekkasje blant kvinner i en hel befolkning. I tillegg belyste vi årsaksfaktorer knyttet til svangerskap og fødsel. Studien er kalt Epidemiology of incontinence in Nord-Trøndelag (EPINCONT). Materialet er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2 (HUNT 2) som pågikk i 1995 – 97. 27 936 kvinner svarte på spørsmål om urinlekkasje i tillegg til en rekke andre spørsmål. To av artiklene baserer seg på kobling av HUNT-data med data fra Medisinsk fødselsregister. Herfra har vi hentet data om forløsningsmetode, fødselsvekt, hodeomkrets, seteleie osv.

  Studien bekreftet at urinlekkasje er svært vanlig: 25 % svarte at de hadde lekkasje i større eller mindre grad. Barnefødsler blir betraktet som en risikofaktor for urinlekkasje av både fagfolk og lekfolk. Dette blir også bekreftet i studien, men med viktige forbehold. Barnefødsler synes å ha en effekt på urinlekkasje bare blant yngre og middelaldrende kvinner. Sammenliknet med kvinner som ikke hadde født, var relativ risiko for inkontinens i aldersgruppen 20 – 34 år 2,2 (95 % KI 1,8 – 2,6) for kvinner med ett barn. I aldersgruppen 35 – 64 år var den relative risikoen 1,6 (1,4 – 1,9) og i aldersgruppen 65 år og over var den 0,9 (0,7 – 1,0).

  Effekten skyldes ikke bare selve fødselen, men også svangerskapet. Forekomsten av urinlekkasje var 10,1 % blant kvinner som ikke hadde født barn, og 15,8 % blant kvinner som var forløst kun med keisersnitt. Kvinner som hadde født kun vaginalt, hadde imidlertid enda høyere forekomst: 24,2 %. Forholdet mellom disse tre gruppene endret seg lite i regresjonsanalyser der det ble justert for relevante forstyrrende faktorer (confoundere). Det ser det ut til at en del faktorer som har vært antatt å være skadelige, ikke kan forklare den økte risikoen ved vaginal fødsel. Eksempler på slike faktorer er høy fødselsvekt hos barnet, setefødsel og tangforløsning. Det er mulig at den økte risikoen forbundet med vaginale fødsler er knyttet til andre, hittil uavklarte, forhold som avviker fra «gjennomsnittlige» fødsler. En alternativ forklaring er at den normale, vaginale fødselen som sådan er en viktig risikofaktor for urinlekkasje.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Urinary incontinence after pregnancy and childbirth

  Utgår fra

  Utgår fra

  Seksjon for allmennmedisin

  Institutt for samfunnsmedisinske fag

  Disputas 30.1. 2004

  Disputas 30.1. 2004

  Universitetet i Bergen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media