Langtidsutsikter for barn med lav fødselsvekt

Irene Bircow Elgen Om forfatteren
Artikkel

Cerebral parese forekommer hos ca. 7 % av barn med fødselsvekt under 1 500 – 2 000 g, mens forekomsten er ca. 0,15 % i normalbefolkningen. Barn med lav fødselsvekt, (fødselsvekt < 2 500 g) uten slikt handikap har oftere atferdsproblemer, lavere IQ, motorisk klossethet og lærevansker. Det er imidlertid holdepunkter for at IQ, som er sterkt relatert til blant annet sosioøkonomiske faktorer og foreldres utdanning, ikke alene er et godt mål på problemer hos barn med lav fødselsvekt. Atferdsproblemene har gjerne vært beskrevet som nedsatte sosiale ferdigheter, «vanskelig» atferd og konsentrasjonsproblemer. Svært få studier har fulgt barna utover tidlig skolealder med kontrollgrupper og vært populasjonsbaserte.

Bakgrunnen for avhandlingen var å evaluere kognitive/skolefaglige ferdigheter, forekomst av psykiatriske lidelser samt evaluere pre-, peri-, og neonatale prediktorer for slike problemer i en populasjon med lav fødselsvekt. 130 barn med fødselsvekt < 2 000 g (født i 1986 – 88) og uten større handikap ble sammenliknet med 131 kontrollbarn ved 11 års alder. Deltester fra WISC-R (for å måle IQ) og et begrenset nevropsykologisk testbatteri ble brukt. Barnepsykiater foretok et semistrukturert intervju for å kartlegge psykiatriske lidelser. Atferdsproblemer ble kartlagt gjennom spørreskjema utfylt av mor og av lærer.

40 % av barna med lav fødselsvekt hadde atferdsproblemer, sammenliknet med 7 % av kontrollbarna (OR 8,2; 95 % KI 1,3 – 25). 27 % hadde barnepsykiatriske diagnoser, sammenliknet med 9 % av kontrollbarna (OR 3,1; 95 % KI 2 – 6). 17 % hadde skoleproblemer sammenliknet med 7 % av kontrollbarna (OR 2,7; 95 % KI 1,2 – 6). 19 % hadde lav IQ (< 85 IQ poeng), sammenliknet med 6 % av kontrollbarna (OR 3,9; 95 % KI 1,8 – 7). Gjennomsnittlig generell IQ blant barna med lav fødselsvekt var 5 IQ-poeng lavere enn for kontrollbarna (95 % KI 2,1 – 7,7; p = 0,001).

Ingen identifiserbare pre-, peri-, eller neonatale faktorer predikerte IQ, skoleproblemer, atferdsproblemer eller psykiatriske lidelser ved 11 års alder. Vi fant ingen forskjeller i andel med problemer mellom dem med fødselsvekt < 1 500 g og dem med fødselsvekt 1 500 g – 2 000 g.

Både klosset motorikk og lav verbal IQ ved fem års alder var selvstendig assosiert med økt forekomst av skoleproblemer ved 11 års alder. Sammenliknet med fem års alder var det ingen endring i gruppeforskjell i IQ ved 11 års alder, dvs. ingen spesiell kognitiv modning.

40 % av barna hadde enten lav IQ, skoleproblemer eller en psykiatrisk lidelse, sammenliknet med 20 % av kontrollbarna. Liten hodeomkrets syntes assosiert med senere problemer. Et barn med lav fødselsvekt uten atferdsproblemer ved fem års alder forventes ikke å utvikle problemer senere.

Barn med lav fødselsvekt har økt forekomst av atferdsproblemer, barnepsykiatriske lidelser, lav IQ og problemer på skolen.

Avhandlingens tittel

Low birthweight children: long-term neuroimpairments

Utgår fra

Pediatrisk seksjon

Institutt for klinisk medisin og molekylærmedisin

og

Institutt for medisinsk og biologisk psykologi

Disputas 13.2. 2004

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler