Demensdiagnostikk

Anne Rita Øksengård Om forfatteren
Artikkel

Mer enn 65 000 nordmenn lider av demens. De fleste som rammes er over 65 år. Sykdommene som fører til demens ødelegger hjernens organiske strukturer og kjemiske nettverk. Dette resulterer i tap av hjernevev. Demensdiagnosen og årsaken til denne bør fastslås så tidlig som mulig med tanke på aktuelle behandlingsmuligheter. Den vanligste formen for demens er Alzheimers sykdom som initialt rammer hjernebarken i hjernens tinning- og isseområder. Derav følger symptomer som hukommelsessvikt, redusert logisk tenkeevne, redusert orienteringssans, redusert språkevne, og psykiske endringer som f.eks. vrangforestillinger. Ifølge internasjonale kliniske kriterier kan demensdiagnosen først stilles når symptomene er av en slik grad at de påvirker evnen til å mestre praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å leve et selvstendig liv.

Avhandlingen omhandler nytten av enkle diagnostiske hjelpemidler brukt i klinisk utredning av eldre henvist med spørsmål om demens. Det er gjort undersøkelser av hvor gode hjelpemidlene er til å skille mellom demens og ikke demens blant eldre.

Avhandlingen består av fem artikler hvorav fire er retrospektive tverrsnittsstudier med materialet hentet fra Hukommelsesklinkken, Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Hukommelsesklinikken benytter en standardisert utredningspakke bestående av en klinisk undersøkelse med vekt på fysisk og psykisk helse, enkle nevropsykologiske tester, blodprøver og røntgenundersøkelser av hjernen. I tillegg inngår et skjematisk intervju av pårørende med vekt på endringer i mental, sosial og praktisk fungeringsevne hos den som utredes.

Den femte artikkelen baseres på en prospektiv populasjonstudie blant eldre over 75 år i en bydel i Oslo og gir en analyse av hvorvidt subjektiv opplevelse av hukommelsessvikt er en prediktor for demens over en 12-års periode. Resultatene viser at subjektiv opplevelse av redusert hukommelse er en signifikant prediktor for demensutvikling innen tre år, men ikke over seks, ni eller 12 år. Når det gjelder brukbare metoder for utredning av demens, viser avhandlingen at mange metoder må tas i bruk samtidig. Opplysninger fra pårørende, testing av hukommelse med enkle tester og avbilding av blodgjennomstrømningen i hjernen er viktige verktøy i klinisk demensdiagnostikk.

Avhandlingens tittel

The elderly with suspected dementia – an evaluation of diagnostic assessment tools in a clinical setting

Utgår fra

Universitetsenheten

Geriatrisk avdeling

Ullevål universitetssykehus

Disputas 30.1. 2004

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler