Kortfattet og klinisk nyttig om «utmattelsesdepresjon»

Reidar Tyssen Om forfatteren
Artikkel

Larson, Solveig Klingberg

Stress og helse

Stressutløst utmattelse og utbrenthet. 69 s, tab, fig. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 145

ISBN 82-05-31368-7

Dette er en lettlest paperback om et svært aktuelt emne, det professor Marie Åsberg og medarbeidere ved Karolinska Institutet hovedsakelig kaller «utmattningsdepresjon». Undertittelen og den svenske originaltittelen, Stressutlösta utmattningsreaktioner og utbrändhet, er mer presise enn den norske hovedtittelen. Stress og helse er et langt videre tema enn det som omtales i denne boken.

Boken er spesielt beregnet på helsepersonell. Allmennleger, arbeidsmedisinere, trygdemedisinere og også psykiatere vil kunne ha nytte av den. Ikke minst kapitlene om behandling og rehabilitering bærer preg av praktisk klinisk erfaring. At det ofte er nødvendig med langvarig sykmelding ved disse tilstandene, uten at det behøver å bety varig uførhet, er nok undervurdert av mange leger.

Det er tre hoveddeler i boken. Den første behandler bakgrunn, epidemiologi, risikogrupper, årsaker og virkningsmekanismer. Bakgrunn og epidemiologi er noe kort behandlet, men utfylles delvis av forordet til psykiater Bjarte Stubhaug. Biologiske virkningsmekanismer er derimot bedre forklart enn andre steder jeg har lest om utbrenthet. Den andre delen – kapitlene om symptombilde og kapitlet med kasuistikker – forklarer på en god måte det mangeartede og ofte forvirrende sykdomsbildet som man møter ved stressutløste utmattelsestilstander. Den tredje og siste delen, om behandling og rehabilitering, er spesielt god på praktisk håndtering av disse tilstandene, ikke minst medikamentell behandling. Man savner kanskje noe mer utdypende om psykoterapi. Såkalt kognitiv atferdsterapi er kanskje best dokumentert ved liknende tilstander i annen litteratur. Dessuten har mange pasienter hatt langvarige plager og vil ha nytte av samtaleterapi over lengre tid for å gjøre nødvendige kursendringer i livet.

Pasienteksemplene er utfyllende og gode og omfatter også leger og andre helsearbeidere. I innledningen tar forfatteren mål av seg til å forklare sykdomsbildet og skreddersy behandling ved hjelp av en integrert psykosomatisk tenkning. Det har hun etter min mening greid svært godt på under 70 lettleste sider – det burde være overkommelig også for travle klinikere. Dette er en bok som varmt kan anbefales til alle som arbeider med stress og utbrenthet. For dem som arbeider i lege-for-lege-ordningen burde den være pensum!

Anbefalte artikler